Så fungerar Umeå kommun

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmande­rätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa verksamheter är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra verksamheter är frivilliga.

Kommunerna har enligt lag ansvar för socialtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet, skola och utbildning, plan- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshantering och renhållning, vatten och avlopp, räddningstjänst, beredskap och säkerhet samt överförmyndarverksamhet.

Annan verksamhet är frivillig, till exempel kultur- och fritidsverksamhet, energirådgivning och turistinformation.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvud­ansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommun­fullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, väljer ledamöter till nämnder och bestämmer vad dessa nämnder ska arbeta med.

Läs mer: Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 15 leda­möter som utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för över­gripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget.

Läs mer: Kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att besluta om alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommun­fullmäktige.

Läs mer: Kommunens nämnder

Verksamheter

Under varje nämnd finns verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämnden ansvarar för. Stadsdirektören är kommunens högsta tjänste­person och verksamhetscheferna ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Läs mer: Kommunens verksamheter

Kommunala bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform, där kommunen är hel- eller delägare. Exempel på sådana bolag är Umeå Energi, Umeå Hamn och Vakin.

Läs mer: Bolag i kommunkoncernen

Revision

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten, oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.

Läs mer: Revisionen

Mer information

Sidan publicerades