Kultuvre

Kultur

Kultuvrereereme dåarjoem ovmessie öörnijidie vadta, v.g. siebride, festivalidie jïh prosjektidie. Reeremen dïedte lea kultuvredarjomh maanide jïh noeride, kultuvre voeresidie jïh tjiehpiesdaajhtomem jïh Upmeje staaren gærjagåetieh jïh gærjabussem.

Sidan publicerades