Äidinkieli, äskettäin maahan saapuneet lapset ja koululaiset

Modersmål, nyanlända barn och elever

Lapsille ja nuorille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, tarjotaan Uumajan kunnassa erilaista opetusta ja tukea heidän omien tarpeidensa mukaan. Äidinkielellä on suuri merkitys lapsen identiteetille ja itsetunnolle, ja se on lapsen oppimiskyvyn perusta. Äidinkielensä avulla lapsen on helpompi oppia muita kieliä ja muita oppiaineita.

Äidinkielen opetus ja äidinkielen tuki

Äidinkielen opetuksen tarkoitus on antaa oppilaalle mahdollisuus hyödyntää koulutyöskentelyään samalla, kun hän kehittää kaksikielistä identiteettiään ja kielellisiä kykyjään. Opetus tulee järjestää niin, että se tukee oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja vahvistaa hänen itsetuntoaan. Äidinkielen opettajat ovat usein kotoisin samasta kulttuurista kuin heidän oppilaansakin. Äidinkielen opettajat osaavat ruotsia ja tuntevat ruotsalaisen yhteiskunnan.

Esikoululaisten on mahdollista saada äidinkielen tukea omassa esikoulussaan. Äidinkieltä opetetaan omana oppiaineenaan peruskouluissa ja lukioissa.

Oikeus äidinkielen opetukseen

Lapsella/oppilaalla on oikeus äidinkielen tukeen/äidinkielen opetukseen, jos toisen tai molempien huoltajien äidinkieli on muu kuin ruotsi ja lapsi/oppilas käyttää tätä kieltä päivittäisessä kommunikoinnissaan. Esikoululaisille annetaan äidinkielen tukea siitä lähtien, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta.

Äidinkielen tukeen ja opetukseen vaaditaan myös, että:

  • lapsella/oppilaalla on perustiedot kielestä
  • sopiva opettaja on saatavilla
  • opetukseen/tukeen on ilmoittautunut vähintään viisi lasta/oppilasta.

Adoptoiduilla lapsilla on oikeus äidinkielensä opetukseen, vaikka kieli ei olisikaan heidän päivittäinen käyttökielensä.

Kansallisia vähemmistökieliä koskevat erityissäännökset

Erityissäännökset koskevat niitä lapsia ja nuoria, joiden äidinkieli on joku kansallisista vähemmistökielistä saame, meänkieli, romani, jiddiš ja suomi. Kansallisten vähemmistökielten opetusta äidinkielenä tulee tarjota, vaikka kieli ei olisi oppilaan päivittäinen kotikieli tai opetukseen on ilmoittautunut vain yksi oppilas.

Saamen kieltä opiskellaan saamelaiskoulun kurssisuunnitelman mukaan.

Äskettäin maahan saapuneet lapset ja koululaiset

Äskettäin Ruotsiin saapuneilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua valmistavaan tai äskettäin maahan saapuneiden opetukseen. Äskettäin maahan saapuneet peruskoululaiset aloittavat koulunkäyntinsä joissain näistä Uumajan kunnan kouluista: Hedlundaskolan esikoululuokkalaisista 6. luokkaan saakka ja Tegs centralskola 7–9-luokkalaisille. Vastaanottoyksikön kanssa tehdyllä päätöksellä oppilaat voivat myös aloittaa koulunkäyntinsä suoraan huoltajiensa valitsemassa koulussa.Lukioikäiset nuoret aloittavat kielipainotteisen johdantokoulutuksen.

”Valmistava esikoulu” on tarkoitettu äskettäin maahan saapuneille lapsille. ”Erillisryhmissä tapahtuvaa opetusta maahan äskettäin saapuneille” annetaan peruskoululuokilla Ruotsiin äskettäin muuttaneille oppilaille. Näihin toimintoihin osallistuvat lapset ja oppilaat ovat Uumajan yliopiston vierailevien tutkijoiden, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden tai eri syistä Ruotsiin muuttaneiden henkilöiden lapsia.

Uumajassa väliaikaisesti asuvat lapset

Uumajassa väliaikaisesti asuvien, kuten vierailevien tutkijoiden, lapsilla on oikeus päivähoitoon ja koulunkäyntiin. Uumajassa on myös yöhoitopaikka 1–12-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmilla on epäsäännölliset työajat (iltaisin, öisin ja viikonloppuisin). Uumajan keskustassa sijaitsevaan Hedlundan kouluun otetaan oppilaita, jotka haluavat oppia ruotsin kielen. Myös Uumajassa sijaitsevat Språkförskolan ja Språkskolan tarjoavat opetusta muilla kielillä. Koulussa ei tarjota opetusta loma-aikoina, jolloin koulu on kiinni. Kesäloman aikaisen päivähoidon edellytyksenä on, että huoltajat ovat hakeneet lapselle paikkaa esikoulussa tai vapaa-ajankodissa ja että paikka on myönnetty.

Yhteystiedot

090-16 27 21

Vastaanottoajat:
Maanantaisin ja perjantaisin
klo 9–11

Lisätietoja

Äidinkielen opetuksen tai äidinkielen tuen hakeminen on huoltajien vastuulla.

Lue lisää Språkskolanista ja Språkförskolanista osoitteesta: www.sprakskolan.com Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Sidan publicerades