Organisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Organisationsskiss Kommunfullmäktige Jämställdhetsutskottet Stadsledningskontor Samhällsbyggnad Bolagen Fritid Kultur Utbildning Teknik och fastighet Stöd och omsorg Äldreomsorg Umeåregionens brandförsvar Umeåregionens överförmyndarenhet Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden För- och grundskolanämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Personalnämnden Tekniska nämden Individ och familjenämnden Äldrenämnden Brand- och räddningsmnämnden IT-nämnden PA-nämnden Överförmyndarnämnden Revisionen Valnämnden

Politiska organ med förtroendevalda (gröna i skissen): Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Under det finns kommunstyrelsen och flera nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden.

Förvaltningar med tjänstepersoner (grå i skissen): Verksamheter med anställda levererar service, till exempel vård, skola och omsorg, till dig och alla andra invånare, genomför beslut och bedriver verksamhet som politikerna ansvarar för.

Kommunala bolag (blå i skissen): Bolagen levererar också samhällsservice inom olika områden. En del bolag ägs helt och hållet av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter.

Sidan publicerades