Lekmannarevision i kommunala bolag

Syftet med lekmannarevision inom bolag är att granska om verksamheten lever upp till ägarens eller kommun­full­mäktiges mål och beslut, verksamhetens effektivitet och intern kontroll i bolaget.

Lekmannarevisionens uppdrag är formulerat i aktiebolagslagen. Arbetet är likt kommunrevisorernas – det ska genom­föras med samma synsätt, principer och tillvägagångsätt som utgångs­punkt och ska utgå från revisions­processen i god revisionssed i kommunal verksamhet. Lekmannarevisionens uppdrag kan också kompletteras av kommunfullmäktige genom ägardirektiv.

De lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige i bolag ska väljas ur gruppen kommunens revisorer. En lekmannarevisor har att avtalsbaserat civilrättsligt uppdrag och arbetet kompletterar revisionen enligt aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer

Umeå kommunföretag AB, UKF

Ewa Miller

Per-Erik Evaldsson

AB Bostaden i Umeå med dotterbolag

Ewa Miller

Per-Erik Evaldsson

Dåva DAC Dovatech Recycling AB

Anders Rålin

Lennart Salomonsson

Umeå Hamn AB

Ewa Miller

Per-Erik Evaldsson

Dåva terminal AB

Ewa Miller

Per-Erik Evaldsson

Infrastruktur i Umeå AB, INAB

Ewa Miller

Per-Erik Evaldsson

Umeå vagnverkstad AB

Ewa Miller

Per-Erik Evaldsson

Kompetensspridning i Umeå AB

Ulla-Britt Lindholm

Marie Sandström-Öhberg

Umeå energi AB med dotterbolag

Marie Sandström-Öhberg

Per-Erik Evaldsson

Umeå parkerings AB, Upab

Ewa Miller

Ulla-Britt Lindholm

Umeå vatten och avfall AB, Umeva

Ulla-Britt Lindholm

Lennart Salomonsson

Vatten och avfallskompetens i norr AB, Vakin

Lennart Salomonsson

Västerbottens museum AB

Eva Arvidsson

Kvarkenhamnar AB

Ewa Miller

Midway Alignment AB (gemensamt bolag med Vasa stad)

Ewa Miller

Per-Erik Evaldsson

Nolia AB

Anders Rålin

Norrlandsoperan AB

Ewa Miller

Science Park i Umeå AB

Marie Sandström-Öhberg

Väven i Umeå AB

Marie Sandström-Öhberg

Umeå Investment Management AB

Marie Sandström-Öhberg

Sidan publicerades