Revisionsrapporter

Här hittar du de fem senaste årens granskningsrapporter som revisionen har upprättat. Här finns också nämndernas och styrelsernas yttranden om rapporterna. Rapporter listas under det år som respektive granskning började. Datum när rapporterna blev klara eller när nämnder yttrade sig står inom parentes.

Revisionsplaner

Rapporter, granskningsåret 2023

Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 2023

Grundläggande granskning 2023

Miljömål

Skyddade personuppgifter

Delårsrapport

Rapporter, granskningsåret 2022

Grundläggande granskning 2022

Bokslut och årsredovisning 2022

Planprocessen

Attraktiv arbetsgivare

Översiktlig granskning, delårsrapport

Inköp och upphandling

Avtalsförvaltning

Våld i nära relationer

Rapporter, granskningsåret 2021

Grundläggande granskning 2021

Årsredovisning 2021

Lokalförsörjning

Uppföljning av tidigare granskningar

Finansiell leasing i kommunens avtal

Hemtjänst

Nyckelpersoner i tekniska nämndens verksamheter

Barnkonventionen

Brottsförebyggande arbete

Finansiell planering

Delårsbokslut 2021

Planeringsberedskap

Lundabron

Fastigheter och anläggningar

Konsulttjänster

Kränkande behandling i skolan

Investeringskalkylering

Rapporter, granskningsåret 2020

Grundläggande granskning 2020

Lönesystem och lönehantering

Årsredovisning 2020

Överförmyndarnämnden

Orosanmälningar

Familjehem

Arbetsmiljöarbete

IT- och informationssäkerhet

Dataskyddsförordningen GDPR

Delårsbokslutet 2020

Myndighetsutövning inom LSS

Myndighetsutövning inom SoL

Ungdomar utanför arbetsmarknaden

Rapporter, granskningsåret 2019

Grundläggande granskning 2019

Årsredovisning 2019

Investeringsprojekt

Lantmäteriverksamheten

Lönepolitik och lönebildning

Räddningstjänst

Frånvaro i gymnasieskolan

Umeå kommunföretag, bolagsordningar

Äldreomsorgen

Elevers utveckling i grundskolan

LSS-verksamhet

Bygglovsärenden

Kris- och katastrofberedskap

Uppföljande granskning

Rapporter, granskningsåret 2018

Attesthantering

Grundläggande granskning 2018

Individ- och familjeomsorg

Hantering, finansiering av kommunens fortsatta expansion

Tekniska nämndens styrning

Vakin/Umeva – underhåll av anläggningar

Arkiv- och diariehantering

Nyanländas måluppfyllelse

För- och grundskolenämndens resursfördelning

Arbetsmiljöanmälningar

Delårsrapport

Styrelsens arbete i kommunens bolag

Kompetensförsörjning

Bisysslor

Integration

Beslutsuppföljning

Sidan publicerades