Sanering av förorenad mark

Innan du planerar att bygga på en fastighet, eller göra någon annan förändring av marken, är det bra att få fram information om platsens historia och naturförutsättningar. Marken kan historiskt ha använts till en rad saker, som till exempel industrimark eller som upplagsområde och spår av detta kan finnas kvar i marken.

Genom att göra en markundersökning får du svar på om till exempel ledningar lämnats kvar, fyllningsjordars samman­sättning och mäktighet eller om det finns förorenade områden. Vad som skett tidigare på platsen har betydelse dels för människor och miljö, och dels för hur man ska hantera de överskottsmassor som ofta blir över vid byggprojekt.

Ansvar

Ansvarig för utredning och eventuell efterbehandling av förorenade områden är i första hand den som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller vidtagit åtgärd som orsakat föroreningen. Detta gäller dock inte om verksamheten upphört före juli 1969.

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandling är fastighetsägaren ansvarig om man förvärvat fastigheten efter 1 januari 1999. När det gäller förorenade områden där verksamheten upphört före juli 1969 har regeringen avsatt pengar till utredning och efterbehandling av sådana områden. Pengarna fördelas av respektive länsstyrelse.

Ta kontakt med Miljö- och häsloskydd på en gång om du upptäcker en förorening som kan skada människor och miljön. Detta är särskilt viktigt vid en akut händelse, som till exempel ett oljeläckage. Efter detta måste man utreda ansvar, bedöma risker och behov av vidare sanering.

Vad är förorenade massor och jord?

När risken ska bedömas av föroreningens inneboende farlighet kombinerat med exponeringsrisken grundläggande. Platsens skyddsvärde som till exempel närhet till vatten, bostäder eller kulturminnen väger också in tungt. Natur­vårds­verket har utarbetat ett vägledande material där acceptabla halter för ett antal ämnen har beräknats för olika typer av markanvändning.

Förorenade områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Naturvårdsverket)

Åtgärder

Genom att söka medel från länsstyrelsen jobbar Umeå kommun kontinuerligt med att åtgärda de förorenade områdena där det inte finns någon ansvarig. Detta görs genom att ta sig an huvudmannaskapet och därigenom ansvaret att under­sökningar och saneringar blir genomföra på ett korrekt sätt.

Miljöbalken

Miljöbalken innehåller regler angående ansvar för efterbehandling av förorenade områden. Förorenade områden kan vara områden, byggnader eller anläggningar som medför negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Föroreningarna kan finnas ovan mark, i mark, grundvatten, vattenområden eller sediment, samt i en byggnad eller anläggning.

Sidan publicerades www.umea.se/marksanering