Flygbild över Circle K:s terminal med cisterner i Holmsund

Circle K:s terminal i Holmsund

Circle K Terminal Sweden AB, Holmsund

Terminalen omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen och är därmed skyldig att ta fram en säkerhets­rapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet. Circle K:s terminal i Holmsund hanterar såväl petroleum som förnybara produkter. Hanteringen innebär import via huvudsakligen fartyg, lagring och utlastning till tankbil. Verksamheten bedrivs dygnet runt.

De olycksrisker som identifierats är främst brand, med rök som kan ge upphov till besvär, och utsläpp av produkt, vilket kan ge en negativ inverkan på djur- och växtliv. I samarbete med räddningstjänsten har rutiner utarbetats för att förhindra och begränsa skadorna av en eventuell olyckshändelse. Skyddet består av tekniska lösningar som till exempel skumsläckning, brandpump, oljeavskiljare och oljelänsar, men också av regelbunden övning där personalen samverkar med berörda myndigheter.

Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta räddningstjänsten i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Seveso­lagstiftningen. Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikalieutsläpp. Vid olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster. Vid olycka skall alla instruktioner och order från räddningstjänsten följas. För olycksföljder som uppstår utanför terminalen, se plan för räddningsinsatser utarbetad av Umeåregionens brandförsvar.

Verksamheten ligger inte nära en annan medlemsstats territorium och det finns inget i utförda riskanalyser som visar på att en allvarlig kemikalieolycka skulle få gränsöverskridande följder.

Hanterade ämnen

  • Bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Etanol E85 – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Etanol denaturerad med 5 % bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Diesel – Hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Flygfotogen (JET A-1) – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • Eldningsolja – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
  • HVO (hydrerad vegetabilisk olja) – Hälsofarlig
  • FAME (fettsyrametylester) – Oklassificerad

Varning vid olycka

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Circle K Terminal Sweden AB, Oljehamnen, 913 32 Holmsund
www.circlek.se/terminaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
08-429 60 00

Sidan publicerades