Västerbottens fodercentral

AB Västerbottens fodercentral (VFC) bedriver en verksamhet i Holmsund där vissa delar av verksamheten vid en olycka (brand) skulle kunna påverka omgivningen. Verksamheten hanterar en Seveso-klassad produkt, och omfattas därmed av lagen 1999:381.

Produkt ankommer i bulkform med båt till Umeå hamn. Hamnen (Kvarken ports) lossar produkten till lastbil som kör den till VFC:s bulklager. Produkten säckas upp i 750 kilograms storsäckar, som utgör den huvudsakliga lagringsformen. Produkten lastas ut till lastbilar som transporterar produkten till kund.

Hanterade ämnen

På anläggningen lagras mineralgödsel varav en av produkterna (Axan) innehåller ammoniumnitrat i sådan mängd att den är klassad under Seveso förordningen. Den lagrade kvantiteten ligger inom den lägre kravnivån.

Om en brand skulle uppstå så kan värmestrålningen från branden sönderdela produkten och farliga gaser, främst kvävedioxid, uppstå. Produkten i sig brinner inte. Kväveoxid är skadligt för lungorna.

Varning vid olycka

Den riskanalys som genomförts visade att det endast är inom eget område som det finns en påtaglig fara. Upp till cirka 500 meter i vindriktningen kan en gaskoncentration som ger en övergående halsirritation upplevas. Detta gäller vid vind över 12 meter per sekund, vid lägre vindstyrka blir området mer begränsat. Om du vid en olycka befinner dig i närområdet (500 meter) ska du i första hand ta dig ur vindriktningen.

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Stefan Olofsson
070-256 55 08
stefan.olofsson@fodercentralen.se

AB Västerbottens fodercentral
Blå vägen 7, Hillskär
913 32 Holmsund

Sidan publicerades