Trygga miljöer

För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för kommunens invånare ska Umeås utomhusmiljöer vara trivsamma och trygga. Det är målet med nya trygghetsplanen. Vi vill att folk ska känna sig trygga i Umeå, därför är det av största vikt att fortsätta satsa på och arbeta för en stadsmiljö som upplevs som trygg. Tekniska nämnden har beslutat om en trygghetsplan för gator och parker i Umeå. Planen utgår från kommunens tidigare insatser, mål och strategiska arbete för en trygg och levande utomhusmiljö.

Stadens rum är till för alla

Kommunens roll är att se till att utformningen av stadens rum ska vara till för alla. Det gör vi genom att påverka och effektivisera säkra och trygga färdvägar, ta beslut om gatubelysning och växtlighet på allmänna platser samt underlätta för drift och underhåll. Vi tar även hänsyn till klotter, nedskräpning och att människor vistas utomhus i ett område. Det i sig kan påverka om en plats upplevs som trygg eller inte. Exempel på arbeten som redan är genomförda är allt från förbättrat utomhusbelysning och röja sly till att utveckla miljöerna i stads- och kommundelar. Det här förändringsarbete håller Umeå kommun ständigt på med.

En viktig del av arbetet går ut på att granska bakomliggande orsaker för upplevd otrygghet. Det gör vi genom att kartlägga den offentliga miljön i utvalda områden eller på särskilda platser som kan uppfattas som otrygga och sedan analysera dem utifrån invånarnas upplevelser och perspektiv.

Samverkan

Trygghetsplanen visar också på vikten av samverkan med andra parter. I olika projekt och aktiveter har samverkan skett med bland annat UmeBrå, jämställdhetsutskottet, polis, landsting, socialtjänstens fältgrupp och nattvandrande vuxna.

Fortsatt arbete för trygghet

Gator och parker fortsätter att arbeta med trygghetsfrågor i utomhusmiljöer. Det innebär bland annat att kommunens utomhusmiljöer ska vara trivsamma, vackra, tillgängliga och trygga och bjuda in till möten och vistelser, varje dag - för alla. En välfungerande, säker och trygg vardag för alla medborgare ska skapas med effektiva metoder som säkrar infrastrukturens tillgänglighet året om.

Trygghet – en känsla eller upplevelse

Trygghet kan definieras som en känsla eller upplevelse som människor kan uppleva på olika sätt i offentliga miljöer, ett centrum eller inom bostadsområden. Att en plats upplevs som trygg eller otrygg betyder inte nödvändigtvis att platsen i praktiken är säker eller osäker att vistas på. Upplevelsen av trygghet eller otrygghet är en subjektiv upplevelse, och härstammar ur människors egna erfarenheter av faktorer som ger upphov till trygghet eller otrygghet. Tryggheten på en plats kan även präglas utav rykten och händelser på platsen, dess fysiska utformning samt kontakten med omkringliggande miljöer.

Sidan publicerades