EU-medborgare

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. Det innebär att du som är EU-medborgare har rätt att stanna i ett land i tre månader. Det som krävs är att du kan identifiera sig med ett giltigt pass eller ID-handling. EU-medborgare kan vistas tre månader i Sverige utan några särskilda tillstånd eller pengar till försörjning. Efter tre månader måste personen lämna Sverige om han eller hon inte kan försörja sig själv.

Utsatta EU-medborgare i Umeå

På senare år har allt fler EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation sökt sig till Sverige och Umeå. Några har kommit hit för att söka arbete medan andra försörjer sig genom gatumusicerande, gatuförsäljning eller tiggeri. Det förekommer att de bor i tält, tillfälliga skjul, husvagnar och bilar uppställda på parkeringar och i skogs­partier.

Flera av de utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå har uppgett att huvudsyftet är att söka arbete i Sverige. Svårigheter att möta arbetsmarknadens krav och etablera sig på arbetsmarknaden innebär dock i praktiken att många hänvisas till att försörja sig genom att tigga. Tiggeri räknas dock inte som stadigvarande inkomst.

Vad gör kommunen?

Frågor relaterade till utsatta EU-medborgare berör många sektorer i samhället. Ett stort antal kommunala verksamheter och bolag samt myndigheter och närings­idkare berörs och involveras på olika sätt.

Umeå kommun har en samordnare som dels ska jobba med samverkan och samordning med berörda aktörer både inom och utom Umeå kommun men även med information och rådgivning för att de insatser Umeå kommuns verk­samheter och bolag genomför i förhållande till utsatta EU-medborgare sker på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.

Umeå kommun har även tecknat en överenskommelse med Umeå Pastorat och Pingstkyrkan i Umeå om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), för att möjliggöra en mötesplats och ett akut natthärbärge för utsatta EU-medborgare och andra utsatta personer som inte är stadigvarande boende i Umeå. Syftet med överenskommelsen är att kunna tackla den gemensamma samhällsutmaningen och att stärka individers egenmakt genom att skapa förutsättningar för den grupp EU-medborgare som vistas till­fälligt i Umeå. Överenskommelsen på så vis ska bidra till social hållbarhet och inkludering. Det handlar också om att minska akut lidande och nöd för den utsatta målgruppen.

Stöd från socialtjänsten

EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är formulerad så att personerna inte ska vara en belastning för biståndssystemet. Generellt sett har var och en ett ansvar att själv planera sitt boende, arbets­situation eller hemresa. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Det handlar då om att i akuta situationer säkra att människor inte far illa. Den hjälp socialtjänsten kan bistå med i dessa situationer är akuta boende­lösningar, akut mathjälp eller i vissa fall hemresa. Om det finns barn med i bilden eller svåra problem med missbruk och/eller psykisk sjukdom kan det påverka socialtjänstens bedömning och göra situationen mer akut.

Illegala bosättningar

EU-medborgare kan ibland slå sig ner på platser utan att fråga markägaren. Det är inte acceptabelt med irreguljära bosättningar. Kommunen kan inte agera godtyckligt genom att behandla olika grupper på olika sätt, utan har att följa likabehandlingsprincipen. Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren om lov eftersom risken för markskador, nedskräpning och olägenheter för människors hälsa är större. Ställer man upp en husvagn ska man kontakta markägaren.

Sidan publicerades www.umea.se/eumedborgare