Skydd mot olyckor och kemikalieolyckor

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor tog EU fram direktiv år 1982, det så kallade Sevesodirektivet (82/501/EEG). Det antogs efter att det inträffat en allvarlig olycka i Seveso i norra Italien år 1976 och direktivet vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Anläggningar som bedriver verksamhet som kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön benämns som Farlig verksamhet. Det är inte alla Farliga verksamheter som är så kallade Seveso­verksamheter. Vilka verksamheter som benämns som Sevesoverksamheter bestäms av Länsstyrelsen och utgår från hur stora mängder farliga ämnen som verksamheten hanterar.

Varning vid olycka

Så varnas du vid en olycka

Farlig verksamhet

Vissa anläggningar bedriver verksamhet som kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 4§ är anläggningens ägare, eller den som utövar verksamheten, skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap som i sin tur kompletterar kommunens beredskap för att det ska bli en så effektiv räddningsinsats som möjligt. I övrigt handlar det om att anläggningens ägare, eller den som utövar verksamheten, ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Länsstyrelsen i Västerbotten bestämmer vilka verksamheter som klassas som farliga verksamheter i Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner.

Vissa av verksamheter här omfattas även av andra lagar, till exempel Sevesolagen.

 • BDX Företagen, Tväråmark
 • Circle K Sverige AB, Holmsund
 • EPC Sverige AB, Brattby
 • Gidmarks Grus och Betong AB
 • Högaliden Vindkraft AB
 • NCC Industry AB, Bergsboda
 • NCC Industry AB, Brännland
 • NCC Industry AB, Stöningsberget
 • NUS Helikopterflygplats
 • SCA Obbola AB
 • Skanska, Svartberget
 • Stornorrfors – Vattenfall Vattenkraft AB
 • Swerock AB, Tjälamark
 • Svevia AB, Tredingen
 • Umeå flygplats – Swedavia
 • Umeå Makadam, Kraftshallsberget
 • Västerbottens Fodercentral AB

 • Bjurfors Nedre – Statkraft
 • Norsjöfrakt AB, Ekträsk
 • Skanska, Ekorrsele
 • Swerock AB, Kulbäcksliden
 • Norsjöfrakt AB, Östansjö

 • Svevia AB, Gunsmark

Seveso

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är uppdelad i två kravnivåer. Vilka krav som ställs på verksamheten beror på de risker som verksamheten medför. Verksamhets­utövaren är skyldig att förebygga risker och olyckor samt begränsa följderna av en olycka. Verksamheter i den högre kravnivån ska även presentera en säkerhetsrapport där bland annat en riskanalys och intern plan för räddningsinsatser ska ingå. För verksamheter som omfattas av den högre kravnivån ska Umeåregionens brandförsvar ta fram en plan för räddningsinsatser och tillsammans med kommunen informera om riskerna.

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet och tillser att bestämmelser enligt Seveso­lagstiftningen efterlevs.

Länsstyrelsen Västerbottens arbete med Sevesoverksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sevesoverksamheter i Umeå, Vindeln och Robertsfors

Det finns flera verksamheter i kommunerna om omfattas av Sevesolagstifningen. En av dem, Circle K i Holmsund, har den högre kravnivån medan övriga verksamheter omfattas av den lägre kravnivån.

Läs mer om Sevesoverksamheterna och deras information till allmänheten

Sidan publicerades