NCC Stöningsberget

Verksamheten är förlagd till ett område mellan E4 och Täfteåvägen 8 kilometer öster om Umeå centrum. Koordinater för bergtäkten är 7089900, 766424 SWEREF 99 TM (nord, öst). Inom 1 kilometers radie från bergtäkten finns 5 bostadshus, i övrigt är det skogsmark. Avståndet till närmaste bostadshus är 650 meter.

Täkten har varit verksam sedan 1996 och nuvarande tillstånd gäller avbaning, losshållning och krossning av berg.

Hanterade ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.

Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner, eldningsolja för drift av asfaltverk samt mindre mängder gasol.

Varning vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Vill ni ytterligare information kontakta platschefen enligt nedan.

Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
Kontaktperson: Örjan Lidström, Site Manager
Adress: Innertavle 376, 905 96 Umeå
Telefon: 070-207 58 00
E-post: orjan.lidstrom@ncc.se

Sidan publicerades