SCA Obbola

I och med att SCA Obbola AB är en Sevesoverksamhet ska information tillhandahållas till allmänheten i enlighet med lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Lagrad mängd eldningsolja 6 och terpentin medför att verksamgeten omfattas av den lägre kravnivån enligt förordning om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 2015:236).

Hanterade ämnen

SCA Obbola tillverkar liner, som består av egen oblekt sulfatmassa samt returfibermassa. Liner används sedan vid framställning av wellpapp där den utgör det släta ytskiktet. Vid anläggningen hanteras kemikalier i massabruket för att producera massa och papper. Större volymer av eldningsolja, tallolja och terpentin hanteras i cisterner.

Verksamhetens huvudsakliga riskkällor har bedömts vara hanteringen och lagringen av miljöfarliga kemikalier och bränslen (eldningsoljor). Utifrån de hanterade ämnenas mängd och farlighet avseende påverkan på miljö och hälsa handlar det främst om eldningsolja (giftigt, hälsofarligt) terpentin (brandfarligt), men även metanol (brandfarligt, giftigt), natriumhypoklorit (frätande, giftigt)) och biocider (giftigt, miljöfarligt).

Verksamhetens huvudsakliga brandrisker är kopplade till hanteringen av brandfarliga vätskor (terpentin, metanol, eldningsoljor), acetylen, vätgas och brännbart material.

Varning vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget.

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

SCA Obbola AB
Linjevägen 33, 913 80 Obbola

www.sca.com/obbola
obbola@sca.com
090-15 40 00

Sidan publicerades