Skanska Svartberget, Djäkneböle

Bergtäkten på fastigheten Djäkneböle 3:11, 3:12, 3:13, 8:1, 13:5 i Umeå kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Täkten omfattas av den lägre kravnivån.

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av berg­material. Brytning av berg sker genom sprängning. På anläggningen sker även produktion av asfalt och betong.

Hanterade ämnen

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel och gasol/eldningsolja. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva (farokategori P1a). De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet. Gasol (farokategori 18) / eldningsolja (farokategori 34 c) klassas som brand­farligt. Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten.

Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Skanska Industrial Solutions AB
010-448 00 00
www.skanska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades