Umeå makadam AB

Verksamheten omfattas av lagen (1993:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten är en bergtäkt för produktion av krossade produkter, även mottagning av rena jord- och schaktmassor för efterbehandling förekommer. Vid några tillfällen per år utförs sprängningar. 

Bergtäkt Krafshallsberget inom fastigheterna Stöcksjö 10:7-9, 18:19 i Umeå kommun. Bergtäkten är belägen cirka 15 kilometer söder om Umeå utmed väg E4.

Hanterade ämnen

De kemiska produkter som förvaras i en miljöcontainer på anläggningen är drivmedel och fordonsoljor. Produkter som omfattas av krav enligt Sevesolagstiftningen är sprängmedel. Sprängämnena innehåller kväve och mängden som används beror på årsproduktionen i täkten. Sprängämnen förvaras inte i täkten utan levereras in av sprängentreprenör vid varje sprängningstillfälle i form av bulkemulsion.

En sprängplan upprättas vid varje sprängning för säker hantering av sprängmedlet för att undvika olyckor och kväve­spridning. Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten då sprängämnet består av olika stabila komponenter som först vid blandning och aptering blir explosiva.

Varning vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa larmas räddningstjänsten. Räddningsledare kommer att leda räddningsarbetet på plats med hjälp av företagets ansvariga. Om olyckshändelsen bedöms så pass allvarlig att boende riskerar att påverkas kommer ett VMA – ”Viktigt meddelande till allmänheten” att gå ut.

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA

Utsläpp av farliga ämnen

Krisinformation

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Umeå makadam AB
Företagsvägen 7
911 35 Vännäsby

Kontaktperson:

Erik Mårtensson
090-14 27 83
erik.martensson@umeaentreprenad.se

Sidan publicerades