3.3.3 Träd

Befintliga träd

I projektering ska befintliga naturvärden och viktiga ekosystemtjänster beaktas. Det kan handla om lokaler för rödlistade arter, särskilt skyddsvärda träd eller alléer. Aktuell lagstiftning, dels gällande biotopskydd (inkluderar skydd för alléer), kulturmiljölagen och detaljplaner (som innefattar träd) ska följas. Se även 2.2.3 Naturmiljö, kulturmiljö, fornlämningar.

Särskilt skyddsvärda träd ska också tas i beaktande och åtgärder som påverkar dessa ska samrådas med länsstyrelsen. Begreppet särskilt skyddsvärda träd innefattar jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Vidare förklaring av begreppet, se Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd- Mål och åtgärder 2012—2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utgångsläget ska vara att befintliga träd sparas. Äldre, stora träd och/eller träd med högt skyddsvärde är prioriterade, liksom träd av sällsynt art, av kulturhistoriskt värde, för stadsbilden värdefulla träd etcetera. Trädvård i form av vitaliseringsbeskärning, extra gödsling med flera åtgärder kan komma att behövas på befintliga träd för att förbättra och möjliggöra lång livslängd. Se även Skötsel under garantitid , 108 kB, öppnas i nytt fönster..

För alla Umeås stadsträd gäller även Umeå kommuns riktlinjer för stadsträd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I Umeå är stadens östvästliga huvudgator med björkalléer klassade som riksintresse. För att bevara riksintressets intention och stadens särprägel är det därför viktigt att bevaka/behålla och visa omsorg för dessa björkrader på båda sidor om gatan.

I park och naturmarksytor kan ytor behöva avsättas för snöhantering och tillfälliga snöupplag. Dessa ska samordnas befintliga träd som ska sparas samt för tillkommande, nya träd.

Skydd av befintliga träd

En trädskyddsplan ska upprättas för de träd som sparas och anpassas efter projektets art. Trädskyddsplanen identifierar träd som direkt eller indirekt påverkas av arbetet och utvärderar vilka träd som är värda och möjliga att bevara samt vilka åtgärder som krävs för att bevara träden. Se även Trädskyddsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Särskild hänsyn ska tas och eventuella åtgärder bör beskrivas inom platsens förändrade förutsättningar med avseende på vind, grundvattennivåer och solexponering etcetera.

Utbredningen av skyddszon för de befintliga träd som ska sparas, redovisas enligt Träd i 2.2.7 Digitala kartunderlag och geodetiska mätningar. Arbetsområdet ska om möjligt begränsas till att hamna utanför trädens skyddszon.

Under byggskedet ska vidtagna åtgärder på träden och inom trädens skyddszon dokumenteras och vidareförmedlas till representant för Parken.

För arbete i trädens skyddszon bör så försiktig schaktmetod som möjligt föreskrivas både vad gäller metod och tid på året.

Reglering av skador på träd

I fall av skador på befintliga träd, då föreskrivna skyddsåtgärder inte efterlevts, utgår vite. Vite beräknas enligt vitesmall baserad på värdering enligt nationell standard, Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Värdering av träd utförs av person som utses i samråd med Parken. Umeå kommuns vitemall ska gälla för uträkning av skadans värde ska därmed ingå som en bilaga i förfrågningsunderlag och bygghandling. Se Vitesmall för skador på träd-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skador på träd som uppkommer i samband med byggfasen ska anmälas till beställarens parkrepresentant som räknar ut skadeersättning och meddelar projektledare för reglering mot entreprenör.

Val av nya träd

Artval ska:

 • ske med hänsyn till platsens historik, eventuellt tidigare växtmaterial och dess placering.
 • avvägas mot vanligt förekommande aktiviteter och infrastruktur på platsen, vilket kan handla om att arter med fruktsättning, klibbiga knoppfjäll, mottaglighet för löss undviks i direkt anslutning till sittplatser, körytor, parkeringsplatser samt cykel- och gångvägar. Det kan också handla om att arter med ytliga/känsliga rotsystem inte väljs till platser med hårt slitage intill träd etcetera.
 • matcha artens naturliga ståndort mot de rådande förhållandena på den nya planteringsplatsen med avseende på succession och ståndortsplasticitet, det vill säga temperatur, solinstrålning, vind-/markförhållanden-jordtyp, tillgång till vatten och näring samt tolerans mot föroreningar.
 • ge ett varierat trädbestånd för att eftersträva biologisk mångfald samt begränsa risken för sjukdomar och andra artspecifika angrepp.
 • föreskrivas i första hand som E-märkt för att säkra härdighet och kvalitet och dess kvaliteter ska föreskrivas utifrån senaste tillgängliga versionen av Lantbrukarnas riksförbunds Kvalitetsregler för plantskoleväxter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • utgå från trädens medelsluthöjd och slutgiltiga kronutbredning där träd med stor kronvolym ska prioriteras framför träd med liten kronvolym. Detta eftersom stora kronvolymer har en mer positiv klimatpåverkan och är en bättre biologisk resurs än träd med små kronvolymer. Prioritering av träd med större kronvolymer gäller både vid nyprojektering och vid bevarandeprioritering vid anläggningsprojekt.
 • ske med hänsyn till att klara den beskärning som krävs för att upprätthålla fri höjd över gata och gång/cykelbana. Fri höjd finns föreskriven i Umeå kommuns lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • ta hänsyn till arten eller sortens eventuella invasivitet och spridningsrisk till naturliga ekosystem.
 • anges med art-/sort- och den kvalitet som är viktig för gestaltningsidén eller för funktionen samt stämmas av mot plantskolemarknadens utbud för aktuell kvantitet.
 • ta hänsyn till att träd med starkväxande rotsystem som till exempel pil och poppel inte placeras i eller vid hårdgjorda ytor eller nära VA-ledningar. Undantag är där ursprunglig placering av dessa arter har ett stort historiskt värde som exempelvis trädplanteringar längs Östra Esplanaden och Strandgatan.
 • för solitärträd och/eller alléträd nära körytor eller ytor där snöröjning sker i gatumiljö specificeras som högstam.
 • innebära att återkommande formklippning undviks. Avsteg kan göras för mer skötselintensiva ytor eller om det anses särskilt viktigt för gestaltning och/eller kulturmiljön men ska då stämmas av mot representant för Parken.

Placering av nya träd

Placering och val av träd ska ske med avseende på hur slutgiltig höjd och kronutbredning. Placering av träd intill andra fasta element som byggnader, ledningar, belysning och skyltar ska ske så att behov av trädbeskärning undviks. Trädens placering ska därför samordnas med övriga tekniker.

Planteringsavståndet mellan träd längs gata eller gång och cykelväg bör vara sådant att inte trädkronorna växer in i varandra för att inte begränsa belysningens syfte. Tätare planteringar kan förekomma som en gestaltningsidé men behöver då samrådas med beställare och parkens representant.

Illustration. Princip för träds placering i gaturummet. Klicka på illustrationen för att se en större bild. Se även Park och natur – Växtbäddar och jordar, illustration; Princip för trädplantering/växtbädd i gräsyta samt hårdgjord yta.

Förklaring till illustration: Princip för träds placering i gaturummet.

 

Minsta avstånd från träd till byggnad, för trädkantad gata bör vara minst 3,5 meter. Avstånd från träd till Gång- och cykelväg samt från träd till Gata bör vara minst 1,5 meter, dels för att minska påverkan på trädens kronutbredningar, dels för att undvika körskador på rothalsar och trädstammar.

Avskiljande remsa med trädplantering mellan gång och cykeltrafik alternativt mellan gång-/cykeltrafik och fordonstrafik bör vara minst 3 meter. Dels för att skapa tillräckligt utrymme för trädens utbredning både gällande krona och rötter, dels för att ge tillräckligt utrymme för snöröjning och tillfälliga upplag av snö.

Justeringar utifrån riktmåtten kan dock behöva göras för att exempelvis förbättra trädens möjlighet att få en bättre solinstrålning på grund av höga hus och/eller smala gatusektioner.

Vidare bör träd om möjligt undvikas att planteras närmare än 3 meter från VA- eller fjärrvärmeledningar etcetera. I vissa projekt behöver dock träd och ledningar samsas om ett trängre utrymme.

Risken för rothalsskador, saltskador och skador vid ledningsschakt eller annan gatudrift ska även den beaktas och tas hänsyn till.

Vid placering av träd främst i gatumiljö behöver växtbäddarna för träden få en så fullgod lösning som möjligt med avseende volym för rottillgängligt substrat (växtjord, skelettjord eller öppna bär-/förstärkningslager). Därför är det viktigt i projekteringen att dels utreda faktiskt utrymme för växtbäddarna tillsammans med övriga funktioner under mark, dels redovisa rottillgänglig växtjord för samtliga växtbäddar tillsammans med ledningar etcetera. Rekommendationer för växtbäddar som finns i AMA eller kommer från plantskolor varierar mellan 7–30 kubikmeter beroende på art, jordtyp etcetera. Att beakta och eftersträva är dock att varje större träd borde ha tillgång till 30 m3 rottillgänglig växtjord eller 20 m3 per träd vid sammanhängande växtbäddar/planteringsytor. Vidare att beakta för skelettjordar är att den tillgängliga växtjorden endast är en tredjedel av växtbädden vilket innebär att volymen bör utredas särskilt när skelettjord används.

Vid grusplaner som vintertid fungerar som isbana bör hänsyn tas till framkomlighet för snöröjning och spolning av is, till exempel svängradier vid in- och utpassager. Utrymme för avläggning av snö i hörn bör finnas.

Mottagningskontroll av plantskoleträd

För att säkerställa kvaliteten på beställt växtmaterial ska en mottagningskontroll vid leveranstillfället från plantskolan föreskrivas. Mottagningskontroll utförs av parkrepresentant då Gator och Parker har tillhandahåller och/eller planterar växtmaterialet. Då ansvaret är uppdelat mellan entreprenör och parkdriften alternativt då entreprenören har hela ansvaret för att tillhandahålla och plantera så ska representant från parkdriften kallas i god tid före leverans för att kunna medverka vid mottagningskontroll. Gator och parkers Checklista för leveranskontroll av träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska i dessa projekt därför ingå som en bilaga i färdig handling.

Plantering och uppbindning

För att säkerställa kvaliteten på plantering ska hänvisning göras till Gator och parkers Checklista för plantering av träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.,

Höstplantering är att föredra.

Trädstöd

Trädstöd föreskrivs. Uppbindning bör utföras enligt DDC.11:1 i AMA 2020 eller senare, med tillägg för del av växtbädd. Vid trädstorlekar med stamomfång; SO = 18 centimeter används 3 stycken trästolpar.

Stamskydd

Stamskydd kan föreskrivas på platser där det är stor risk att träd skadas av fordon eller vandalism i hårdgjord miljö.

Markskydd

Markskydd i form av markgaller eller liknande kan föreskrivas i hårdgjorda ytor och eventuellt tillsammans med stamskydd. Markskydd ska vara överkörningsbart i ytor med motortrafik eller i anslutning till gata/väg. Eventuella åtgärder för att undvika halkrisk bör övervägas då markskydden finns där man passerar över dem.

När markgaller föreskrivs ska det ligga i nollnivå, det vill säga i samma nivå som omgivande ytor. Det ska vara öppningsbart för att tillåta drift i ytan under gallret. Tunga markgaller ska ha en konstruktion som underlättar maskinlyft tex genom att möjliggöra fästning av lyftkrokar samt utrymme för komma intill och lyfta med traktor. Vidare ska konstruktion och materialval resultera i att markgaller ligger plant mot ramen utan att vicka när man passerar över. Konstruktion under marknivå, det vill säga ramen och lådan där träd planteras ska utformas för att undvika att sättning på omgivande ytor, det vill säga att ram plus låda ska hålla skelettjord stadigt på plats. Vidare ska marktäckning anges under gallret enligt samma princip som vid marktäckning i hårdgjordmiljö. Se 3.3.2 Växtbäddar och jordar, i stycke om marktäckning.

Färdigställandeskötsel samt Garantiskötsel

I större och/eller centrala projekt, tillhandahåller Parkdriften träd, jord och planterar om det finns resurser med egen personal. I externa lägen gör Entreprenören det och då föreskrivs garantitid på 5 år vilket stäms av med parkrepresentant.

Färdigställandeskötsel och garantiskötsel föreskrivs utifrån tillämpliga AMA-koder med tillägg för Gator och parkers Skötselbeskrivning , 203.5 kB, öppnas i nytt fönster. och Skötsel under garantitid , 108 kB, öppnas i nytt fönster.. Se även 4.1 Park- och naturmark samt Gator och parkers Checklista för plantering av träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektör ska även föreskriva att driftåtgärder; dokumenteras och avrapporteras av entreprenör till Gator och parker både under färdigställandeskötsel och garantitid. Avrapportering kan ske genom dagboksanteckningar, protokoll etc. vid varje byggmöte samt vid varje kontroll av garantiskötsel.

Gäller driftåtgärder för:

 • bevattning
 • kontroll av uppbindning
 • ogräsrensning
 • beskärning

Vid användning av automatiska bevattningssystem se även 3.7.2 Automatisk bevattning.

Sidan publicerades