2.1.4 Arbetsmiljö

Text nedan är till stora delar tagen från arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

För att byggherren ska kunna fullfölja krav och ansvar enligt Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, kommer byggherren inför och under samtliga skeden av ett projekt säkerställa att tillräcklig uppföljning av byggarbetsmiljösamordnarnas samt projektörernas arbetsmiljöarbete genomförs. Målet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för alla arbetstagare, som kan förutses komma att arbeta med projektering, byggnation samt drift och underhåll i senare skeden.

Uppföljningen kan ske till exempel ske på följande sätt:

 • projekterings-, bygg- och samordningsmöten,
 • skyddsronder,
 • krav på leverans av arbetsutkast av dokumentation exempelvis arbetsmiljöplanen eller underlag till denna och så vidare.

En förhandsanmälan ska av byggherren inlämnas till Arbetsmiljöverket innan

byggnationer påbörjas om:

 • arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller,
 • på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.

Redan i förstudien och programskedet sätts grunderna för arbetsmiljön gällande kommande projekt, det kan därför vara rådigt att ta in Bas-P i tidiga skeden för att ta fram underlag till en arbetsmiljöplan.

Gemensamt fast driftställe

Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter (t.ex. en skola), är den som råder över arbetsstället (t.ex. rektor) ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Ansvaret för samordningen kan överlåtas till någon som bedriver verksamhet på arbetsstället. Detta är inte fallet vid byggnads- och anläggningsarbete. Ett gemensamt arbetsställe uppkommer, så snart mer än ett företag eller en arbetsgivare samtidigt bedriver verksamheter som inte är avskilt i samma tid och rum från varandra.

Om däremot byggnads- eller anläggningsarbete utgör ett gemensamt arbetsställe med annan verksamhet, ska den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor på det fasta driftstället, i syfte att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden se till att samråd kommer till stånd med den som har utsetts till Bas-U.

De arbetsgivare som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstället ska följa anvisningar både från Bas-U i fråga om byggnads- och anläggningsarbete samt ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor på det gemensamma fasta driftstället.

Byggarbetsmiljösamordning

Byggherren ska i ett tidigt skede, så snart planering eller projektering påbörjas utse en Bas-P med relevant utbildning, kompetens och erfarenhet (kvalifikationer) kopplat till projektets storlek och komplexitet. Detta kan till exempel göras genom att ställa krav på kvalifikationerna eller personcertifiering. Kravställningen kan till exempel uttryckas i förfrågningsunderlag, avropsbeställningar eller motsvarande, genom att ställa krav på erfarenhet i ett specifikt antal likvärdiga projekt, relevanta utbildningar och tid från utbildningens genomförande eller till exempel att Bas-U och platschef inte ska vara samma person. Bas-U utses vid tilldelningen av entreprenad och handläggare för Bas-U ska presenteras senast vid byggstartmötet.

 • Kvalifikationerna ska kunna styrkas hos den Bas-P/U som utsetts, liksom hos den personal som denne avser använda i samordningsarbetet.

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan ska upprättas av konsulten som av byggherren utsetts till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P). Arbetsmiljöplanen ska tas fram och innehålla punkter enligt 3.1.4 Arbetsmiljö. Umeå Kommun tillhandahåller inget underlag till arbetsmiljöplanen. Bas-P beslutar i samråd med byggherren på vilket underlag som arbetsmiljöplanen ska upprättas.

Arbetet med arbetsmiljöplanen ska följa AFS 1999:3, 8 och 12a §§.

Arbetsmiljöplanen ska överlämnas vid byte av Bas, överlämningen ska följa det som beskrivs i 3.1.4 Arbetsmiljö och 4.4 Arbetsmiljö.

Bas-U ska efter överlämning hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad i enlighet med 4.4 Arbetsmiljö.

Utöver detta ska byggherren tillse att följande punkter hanterats i det tidiga skedet (P-skedet):

 • Se till att projektörerna som utses har tillräckliga kvalifikationer gällande arbetsmiljöregler och färdigheter att tillämpa dessa vid projektering och kraven från specifikt projekt.

Att en samordningsansvarig som har rådighet över arbetsmiljöfrågor på det gemensamma fasta driftstället utsetts, samt tillse att samordningsansvarig etablerar ett forum för samordning med den som utsetts till Bas-U.

 • Säkerställa hur arbetsmiljön särskilt kan uppmärksammas gällande:
  • Val av objektets eller anläggningens placering och utformning.
  • Val av byggprodukter, konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element, utformning av stomkomplettering, installationer, deras placering och infästning samt inredningar.
  • Planering av byggtiden och tiderna för eventuella deletapper, dessa ska vara väl tilltagna så att arbetena kan utföras i sådan takt att risk för ohälsa och olycksfall undviks.
  • Trafik invid och inom projektområdet samt transporter av byggmaterial, rivningsmassor och utrustning ska kunna ske på ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt.
  • Att en översiktlig APD-plan upprättas över projektområdet som påvisar att området är stort nog för kontor, personalutrymmen med mera som behövs för att all verksamhet på byggarbetsplatsen får plats utan att det blir för trångt.
  • Inför rivning, ombyggnad eller renovering av ett objekt eller del av ett objekt, ska objektet inventeras och en utredning genomföras för att klarlägga förekomsten av hälsofarligt material och ämnen. Syftet är att kunna beakta riskerna kring hälsofarliga material och ämnen. Om kunskap inte kan nås på annat sätt ska provtagning och, om det behövs, analys av provet eller proven äga rum.
 • Tillse att en dokumentation tas fram som innehåller information om byggnadens eller anläggningens konstruktion, utformning och ingående produkter som kan ha betydelse för framtiden gällande hälsa och säkerhet. Tillse att nödvändiga anpassningar genomförs i förhållande till hur arbetet fortskrider och eventuella förändringar som genomförs under byggandet.
 • Om Bas-P byts ut under projektet, se till att uppgifterna gällande arbetsmiljöarbetet överlämnas till den nya Bas-P. Principen gäller även vid byte av handläggare.

Utöver detta ska byggherren tillse att följande punkter hanteras under byggandet (U-skedet):

 • Att samordningen på arbetsplatsen följs upp och att arbetsmiljö är en naturlig del och en stående punkt, men även sörja för att:

Samordningsansvarig som har rådighet över det gemensamma fasta driftstället gällande arbetsmiljöfrågor deltar i samordningen.

 • Delta på skyddsronder och göra egna ronderingar av arbetsplatsen på övrig tid, under förutsättningen att BAS-U har informerats i förhand.
 • Följa upp Bas-U:s arbetsmiljöarbete och se till att Bas-U har de förutsättningar som behövs, så att Bas-U kan utföra sina uppgifter.
 • Kontrollera att följande finns och är uppdaterat:
  • Att arbetsmiljöplanen är uppdaterad och finns anslagen och tillgänglig direkt arbetsplatsen etablerats. Arbetsmiljöplanen ska vara uppdaterad i förhållande till arbetets framskridande, relevanta risker, eventuella förändringar i arbetsmetoder samt förändringar i hur arbetsmiljöarbetet är organiserat.
  • Att en kopia av förhandsanmälan tydligt finns anslagen på arbetsplatsen, och att den uppdateras regelbundet vid förändringar.
  • Bas-U ska finnas tillgänglig, om inte ska det tydligt framgå vem som är kontaktperson i stället och att denna person är kontaktbar vid alla tidpunkter när arbete pågår.

Löpande göra avstämningar gällande tidplanen och en eventuell justering av den från ett arbetsmiljöperspektiv. Särskilt gällande planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.

Om Bas-U byts ut under projektet, se till att uppgifterna gällande arbetsmiljöarbetet överlämnas till den nya Bas-U. Principen gäller även vid byte av handläggare.

Styrande författningar

 • Arbetsmiljölagen 1977:1160
 • Arbetsmiljöförordningen 1977:1166
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Stödjande dokument

 • Sveriges kommuner och landsting - Gatuarbete i tätort
Sidan publicerades