2.3.2 Ansvarsfördelning

I dagvattensystemet ingår många olika delar till exempel diken, bäckar, ledningssystem, pumpstationer samt renings- och fördröjningsanläggningar. Kommunen, VA-huvudmannen och fastighetsägare har olika ansvar vad gäller hantering av dagvatten och skyfall beroende på systemdel och platsen. LAV och PBL gäller parallellt. Kommunen bär framför allt ansvaret vid översiktlig planering och detaljplanering. Ett arbete pågår för att ta fram mer specifik ansvarsfördelning mellan Umeå kommun och Vakin.

Avledning dagvatten

Generellt gäller att inom ett verksamhetsområde för dagvatten är det VA-huvudmannen som ansvarar för att ta hand om dagvattnet (enligt LAV). Det innebär att VA-huvudmannen ansvarar för att regn upp till en viss storlek (se Tabell 1) ska kunna ledas bort. VA-huvudmannen anvisar en förbindelsepunkt, till exempel en dagvattenbrunn eller ett öppet dike, som fastighetsägaren ska leda sitt dagvatten till.

 

Tabell 1. Del av tabell ur Svenskt Vattens publikation P110: Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem

Fastighetsägens ansvar

Den enskilde fastighetsägaren är inom ett verksamhetsområde för dagvatten skyldig att vid bygg- eller markåtgärd inom fastigheten följa de bestämmelser som kommunen angett i detaljplanen. Det kan då vara bestämmelser som angivits för att dagvattenhanteringen ska kunna lösas inom planområdet, som exempelvis en viss höjdsättning/lutning på marken eller att marken inte får hårdgöras.

Några riktlinjer för fastighetsägaren är att:

  • Ta hand om dagvatten som uppstår på den egna fastigheten och inte vidta åtgärder som ökar avledningen av vatten till grannen.
  • Inom verksamhetsområde för dagvatten avleda regn och vidta åtgärder för att undvika skador av regn utöver det VA-huvudmannen ansvarar för, alternativt ha en försäkring för detta.
  • Utanför verksamhetsområde för dagvatten ansvara för att leda bort dagvatten.

Kommunen och VA-huvudmans ansvar

Förutom avledning av dagvatten som VA-huvudmannen ansvarar för inom verksamhetsområdet gäller även visst ansvar för fördröjning och rening. För renings- och fördröjningsdammar som ligger på allmän plats är principen att VA-huvudmannen ansvarar för dess funktion. Om det finns behov av att fördröja ett större regn än VA-huvudmannens ansvar (enligt Tabell 1) fördelas kostnaden för fördröjningsfunktionen. Om en sådan anläggning har en högre nivå av gestaltning eller kompletterande funktioner för biologisk mångfald, pedagogik etcetera ansvarar Umeå kommun/Gator och parker för de delarna. Omvänt ansvarar Gator och parker för dammar som inte är en del av dagvattenanläggningen.

Sidan publicerades