Startsida Umeå kommun
Bild på illustration av den klimatsmarta hållplatsen

Illustration på den klimatsmarta hållplatsen framtagen av RISE och Rombout Frieling Lab.

Klimatsmart hållplats, övergångsställe,

infart samt gång- och cykelväg

Umeå kommun bygger en klimatsmart busshållplats mellan universitetet och Norrlands universitetssjukhus. Designen utgör en symbol för framtidens smarta universitetsstad och visar hur teknik, människor och miljö kan interagera med varandra för att minska stadens miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.

Busshållplatsen designen kommer att göra det möjligt att snabba upp ombordstigning. Den kommer att vara utrustad med smarta energilösningar, gratis Wi-Fi och andra tekniska datalösningar. Designen bidrar även till att väntan på bussen upplevs positiv. I designarbetet ingår att skapa balans mellan effektivitet och funktionalitet.

Fler ytor byggs om

I samband med ombyggnaden av hållplatsen bygger vi även om andra ytor för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kurvan längs Petrus Laestadius väg breddas och en ny placering av övergångsstället gör kopplingen mellan universitetet och Norrlands Universitetssjukhus tydligare för oskyddade trafikanter. Infarten till parkeringen vid Universum flyttas och gång- och cykelvägen intill hållplatsen får en ny dragning.

Klar september 2019

Ombyggnaden sker i etapper och byggstarten sker i maj. Hållplatsen beräknas vara klar i början av september 2019.

Öppet för trafik men begränsad framkomlighet

Under hela byggtiden kommer det att vara öppet för trafik men ibland med begränsad framkomlighet för alla trafikanter. Gående och cykelister leds förbi arbetsplatsen. Busstrafiken fungerar som vanligt genom att en tillfällig hållplats anläggs innan kurvan för resenärer som stiger på mot Centrum.

Tack för att du är uppmärksam på vägskyltar och visar hänsyn.

Titta på karta över byggområdet

En del av EU-projektet Ruggedised

Den klimatsmarta hållplatsen är en del av EU-projektet Ruggedised och finansieras delvis därifrån. EU-projekt Ruggedised har fått finansiering från Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, inom ramen för bidragsvtal nr 731198.

Läs mer om Umeås smart city, Ruggedised

Berörda aktörer

Bussresenärer, Ultra, Länstrafiken, Umeå kommun, Umeå Energi samt aktörer i närområdet som Umeå universitet, Akademiska hus och Region Västerbotten.

Karta över byggområdet.

Kartan över byggområdet.

Kontakt

Donald Näs
projektledare bygg
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se

Frida Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 76
frida.b.bergstrom@umea.se

Sidan har granskats 2019-06-05

Sidans kortadress: www.umea.se/smarthallplats