Parkeringsprogram

Framtidens Umeå ställer högre krav på att mark ska utnyttjas mer effektivt, det ska bli en ökad tillgänglighet i centrum samt en förbättrad luftkvalitet i staden. Målet med parkeringsprogrammet är att medverka till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Genom att följa intentionerna i de fördjupande översiktsplanerna där luftmiljö och tillväxt har varit viktiga förutsättningar skapar vi en långsiktig hållbar parkerings­politik. Parkeringsprogrammet med en konkret åtgärdsplan ska fungera som ett handlingsprogram i planeringsprocessen.

Programmet är fastställt av kommunstyrelsen och innefattar hela Umeå kommun. Då parkeringsproblem främst förekommer i de centrala stadsdelarna ligger fokus huvudsakligen på detta område.

Olika åtgärder

För att uppnå målen i Umeå kommuns parkeringsstrategi används olika åtgärder. Bland annat Grönt parkeringsköp (ett samarbetsavtal mellan fastighetsägare och kommunen), avgiftszoner, ökat samnyttjandet av parkeringsplatser, inrättning av Park- and Bike-anläggningar samt nya parkeringsanläggningar för cykel respektive bil.

Sidan publicerades