Vanliga frågor om parkering

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör parkering.

Du får alltid parkera på din egen fastighet, utifrån eventuella beslut som gäller inom fastigheten. Vid parkering ut mot en gata, trottoar eller gång- och cykelbana är det viktigt att hela fordonet är parkerat inom fastigheten och inte sticker ut utanför fastighetsgränsen.

För parkering på gatumark gäller olika regler beroende på om du befinner dig inom ett datumparkerings- eller parkeringsförbudsområde. För att ta reda på vad som gäller där du befinner dig kan du ta hjälp av karta över parkeringsförbudsområden , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.. I områden som inte ingår i parkeringsförbudsområde gäller datumparkering. Du kan läsa mer om datumparkering och parkeringsförbudsområden här på webbsidan.

För parkering inom parkeringsanläggningar, så som större parkeringar och parkeringshus, får du parkera utifrån de bestämmelser som framgår av skyltningen. Det kan exempelvis gällan vilka tider det är tillåtet att parkera, att parkeringsplatserna är avgiftsbelagda eller att vissa platser är förhyrda.

Enstaka gäster

I första hand ska dina gäster parkera på din egen fastighet. Har du inte plats för gästernas fordon kan de parkera på anvisade parkeringsplatser på gatumark. Beroende på om du befinner dig inom ett datumparkerings- eller parkeringsförbudsområde gäller olika regler för parkering på gatumark. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är skyltningen som gäller och att du som fordonsförare ansvarar för att uppmärksamma den.

Större antal gäster

Om du ska anordna en större tillställning inom ett parkeringsförbudsområde, där du förväntar dig ett stort antal gäster, kan du kontakta Umeå kommun och ansöka om dispens från parkeringsförbudet. Ansökan ska lämnas för varje enskilt tillfälle och är kostnadsfri. Handläggningstiden är fem arbetsdagar, förutsatt att ansökan är komplett ifylld. I ansökan ska ingå datum, gatunamn och husnummer. Du som sökande får sedan ett nummer som ska finnas på en lapp, placerad väl synligt i vindrutan på varje fordon. Du skickar din ansökan till gatorochparker@umea.se.

Gäster som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade har rätt att parkera under högst tre timmar där parkering är förbjuden. De kan alltså parkera var de vill även inom ett parkeringsförbudsområde.

Gäster som inte har parkeringstillstånd för funktionshindrade måste använda anvisade parkeringsplatser. Det är dock tillåtet att stanna på gatan för av- och påstigning eller av- och pålastning.

Om dina föräldrar har ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade, har de rätt att parkera under högst tre timmar där parkering är förbjuden. De kan alltså parkera var de vill även inom ett parkeringsförbudsområde. Om dina föräldrar inte har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade måste de använda anvisade parkeringsplatser. Det är dock tillåtet att stanna på gatan för av- och påstigning eller av- och pålastning.

Ett alternativ kan också vara att göra plats för föräldrarnas bil på din egen uppfart eller din egen parkeringsplats den dag de kommer, genom att flytta din egen bil till en gatumarksparkering.

Hemtjänsten ska främst parkera på fastighetsmark och på anvisade gästparkeringar. I de fall det inte finns någon ledig parkering på fastighetsmark och anvisad gästparkering, kan gatumarksparkering användas. I vissa fall, så kallade "trängande fall" får hemtjänstpersonal parkera på gatan även om det är förbjudet. Det regleras i Trafik­förordningen.

Parkeringsförbudsområde har införts i områden där det har varit parkeringsproblem. Problemen har bland annat inneburit att gatudriften inte kunnat sköta sitt jobb. Till exempel kommer de inte fram med vinter­väghållnings­fordonen och kan inte ta bort snö och is. Det har lett till att många boende har kontaktat Umeå kommun för att de inte kunnat komma in/ut från sin fastighet på grund av parkerade bilar och på grund av dålig snöröjning. Problemen har varit så stora i områdena har det inte gått att lösa med enstaka parkeringsförbud.

Inom ett område med parkeringsförbud får du stanna för av- och påstigning samt för av- och pålastning. Det finns ingen tidsgräns som anger under hur lång tid du får stå stanna för ändamålet, men för att det inte ska bedömas som att fordonet är parkerat måste det pågå någon aktivitet mellan bil och fastighet. Du får alltså inte avbryta och lämna bilen parkerad för att exempelvis gå in och packa upp matkassar efter att du varit och handlat.

Beroende på om du befinner dig inom ett datumparkerings- eller parkeringsförbudsområde är skyltningen gjord på olika sätt. För att ta reda på vad som gäller där du befinner dig tittar du på skyltningen som är placerad vid infarten till området. Det är du som fordonsförare som ansvarar för att uppmärksamma skyltningen.

Se karta över datumparkerings- och parkeringsförbudsområde samt läs mer om de olika skyltarna

Längst upp på den gula remsan står om du fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Hanteringen och beloppet av en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift skiljer sig åt beroende på vilken förseelse den utfärdats för.

450 kronor kostar det om du parkerar

 • under längre tid än tillåten eller betald parkeringstid
 • utan att erlägga avgift
 • med ej synlig eller läsbar parkeringsbiljett.

650 kronor kostar det om du parkerar

 • utanför markerad plats
 • utan synligt parkeringstillstånd
 • utan giltigt parkeringstillstånd
 • på parkeringsplats för besökande
 • på förhyrd eller reserverad plats
 • på parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag
 • där det råder P-förbud.

900 kronor kostar det om du parkerar

 • utan särskilt P-tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade
 • på gångbana
 • mot färdriktningen
 • på övergångsställe eller inom 10 meter framför ett övergångsställe
 • i korsning eller inom 10 meter från en korsning
 • där det är förbud mot att stanna eller parkera fordon.

Umeå kommun arbetar sedan några år tillbaka systematiskt med parkeringsfrågorna i kommunen. I översikts­planen finns en parkeringsstrategi som bearbetas vidare i ett parkeringsprogram. Vid framtagandet av kommunens parkeringsprogram görs en genomgång av parkeringssituationen i kommunen. Arbetet görs av personer som arbetar med trafikplanering, gatudrift samt parkeringsövervakning för att få ett så heltäckande underlag som möjligt. Parkeringsprogrammet och vilka åtgärder som ska genomföras beslutas av tekniska nämnden.

Sidan publicerades