Ungas hälsa

Ungas hälsa mäts bland annat genom Umeå kommuns ungaenkät som sker vartannat år av Umeå kommun. Den senaste Ungaenkäten genomfördes hösten 2020. Alla ungdomar mellan 13 och 18 år erbjuds att besvara enkäten. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår.

Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv. Den ger också den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp kommun­fullmäktiges folkhälsomål.

Ungaenkäten 2020

Fler ungdomar uppger att de känner sig respekterade av sina klasskamrater och även av vuxna i skolan. Färre uppger att de hamnat i bråk och de flesta ser ljust på sin framtid. Däremot är det stora skillnader mellan skolor och olika program gällande frågan om de unga ser ljust på sin framtid. Det framgår av Unga20, en stor folkhälsoundersökning bland 6 100 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun.

Att vara en bra kompis är den faktor som ger högst status bland unga. Fler tjejer än killar har någon gång eller ofta blivit utsatta för kränkande eller nedvärderande behandling. 38 procent av tjejerna och 24 procent av killarna säger att de försökt spendera mindre tid på sociala medier de senaste månaderna.

Andelen ungdomar som aldrig druckit alkohol ökar för varje undersökning. Nu är det 55 procent av tjejerna och 62 procent av killarna som aldrig druckit alkohol. Tre procent av tjejerna och killarna har använt narkotika under de senaste 30 dagarna eller de senaste 12 månaderna. Två procent använde narkotika för mer än 12 månader sedan. Andelen som röker ligger på en liknande nivå som 2018 men snusning har ökat sedan 2018.

Nytt i årets enkät är frågor om ansvar. En av tre tjejer svarar att de mycket ofta tar ansvar för saker och ting i skola, fritid och hem. Bland killarna är det bara en av fyra som anger motsvarande. Var femte tjej och var fjärde kille skulle vilja ta mer ansvar.

Svarsfrekvensen i undersökningen var 77 procent. Nästa Ungaenkät genomförs hösten 2022.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/ungaenkaten