Vindfället 9 och del av Stadsliden 2:1

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintligt flerbostadshus med två våningar. Den tillkommande bebyggelsen ska på ett ödmjukt sätt harmoniera med den tidstypiska bebyggelsen i området och ta hänsyn till den bebyggelsestruktur och gestaltningsprincip som idag föreligger.

Diarienummer BN-2020/01401

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2020-12-16.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-03-22 till 2023-04-12

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/vindfallet9