Flygfoto över tomterna på Virkesvägen i Hörnefors. Tomterna markerade med röd linje.

Hörnefors, Virkesvägen

På Västermalm finns sedan länge en antagen detaljplan från 1982 för fortsatt utbyggnad av småhus i Hörnefors. Utbyggnad har skett i etapper och nu fortsätter kommunen med detta kvarter norr om förskolan Paletten med infart från Långedsvägen. Här har totalt 21 tomter bildats för ny bebyggelse.

Kvartersgatan byggdes 2018/2019 och alla tomter är sålda. De sista tomterna bebyggs nu under 2024.

Tomtinformation

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Tomter säljs först efter att man har fått bygglov beviljat.

Läs mer på sidan "Reservation av villatomter"

Detaljplan

Detaljplanen för området är antagen 1982 och medger fristående eller sammanbyggda småhus i en våning. Källare och inredd vindsvåning kan på vissa specifika tomter tillåtas men avgörs i ett bygglov.

Markförhållanden

Reservera en tomt

Det är inte möjligt att reservera en tomt. Alla tomter är sålda.

Sidan publicerades www.umea.se/virkesvagen