Skolskjuts, grundskolan

Om det är långt till den skola som ditt barn har anvisats till har barnet rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller skolbil. Du behöver inte göra en ansökan, skolan delar ut personligt busskort för skolskjuts eller ordnar plats i skolbil. Läs mer om avståndsregler.

Elev som vistas på fritids och barn i förskola kan inte få skolskjuts.

När ansöka och schemalägga skolskjuts?

För att skolskjuts ska kunna beviljas och planeras behöver du ansöka om skolskjuts när ditt barn:

  • har fritidsplats och är på fritids oregelbundet
  • bor växelvis hos sina vårdnadshavare
  • har valt en annan skola än den skola som räknas som hemskola.
  • är placerad av kommunen på en skola som inte är i närområdet.

Ny ansökan ska göras inför varje läsår. Skicka in i god tid, senast 1 juni, för att skolskjutsen ska fungera från första skoldagen efter sommaren.

Om du ansöker om skolskjuts nära eller efter skolstart är det på grund av många ansökningar en handläggningstid på minst 30 dagar innan ditt barn kan få rätt till skolskjuts.

Väntetider för resande elever kan inte helt undvikas, men en målsättning är att det inte ska överskrida mer än en timme per dag. Den tid alla elever har från att de kommer till skolan och lektionen börjar samt då skoldagen slutar och elever åker hem räknas som väntetid. Elever som väntar på skolskjuts i slutet av skoldagen ska ges möjlighet att vistas inomhus.

Behöver du hjälp med ansökan eller har frågor, kontakta skolskjutshandläggare för ditt barns skola.

Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för men om elev, som har fritidsplats, inte är på fritids före och/eller efter skoldagen så har eleven rätt till skolskjuts.

Anmäl minst 14 dagar i förväg vilka dagar eleven inte är på fritids och behöver skolskjuts. Det gör du i e-tjänsten Ansök om skolskjuts.

Om du under pågående termin behöver ändra tidigare inskickat schema för fritids, kontakta din skolskjutshandläggare.

Om ert barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom Umeå kommun prövas behovet av skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser. Förutsättningen är att eleven bor växelvis ungefär lika mycket på båda adresserna enligt ett fast arrangemang och går i en skola där kommunen skulle ha placerat barnet.

Rätt till skolskjuts för elever med växelvis boende är beroende av om eleven bor på olika adresser i samma kommun eller i olika kommuner. När den ena bostaden ligger utanför hemkommunen (se folkbokföringskommunen 29 kap. 6 § skollagen) gäller rätten till kostnadsfri skolskjuts enbart till och från bostaden i hemkommunen, vilket klargjordes av Högsta förvaltningsdomstolen 2014.

Färdvägen mellan skolan och vårdnadshavarnas bostäder inom kommunen avgör rätten till skolskjuts. Behovet av skolskjuts prövas också från icke-vårdnadshavares adress om det handlar om ett varaktigt boende och inom kommunens gränser.

Elever i förskoleklass och årskurs 1–9 kan beviljas skolskjuts till annan vald skola. Detta under förutsättning att det inte blir dyrare för kommunen än om barnet gått i den skola som kommunen skulle ha placerat barnet och dit barnet hade haft rätt till skolskjuts.

Elev som flyttar inom kommunen i årskurs 9 får gå kvar i sin skola och kan beviljas skolskjuts.

  • Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker, även om avståndet är kortare än det som anges i reglerna.
  • Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning.
  • Om ditt barn av andra särskilda omständigheter har behov av skolskjuts.

Kontakta din rektor som hjälper dig att fylla i en ansökan om avsteg från skolskjutsreglementet.

Sidan publicerades