Ansökan om skolskjuts

För elev på fritids

Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för men om elev, som har fritidsplats, inte är på fritids före och/eller efter skoldagen så har eleven rätt till skolskjuts. I de fall eleven delvis vistas på fritidshem måste en anmälan göras som visar vilka dagar eleven behöver skolskjuts.

Växelvis boende

Om ert barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom Umeå kommun prövas behovet av skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser. Förutsättningen är att eleven bor växelvis ungefär lika mycket på båda adresserna enligt ett fast arrangemang och går i en skola där kommunen skulle ha placerat barnet.

Färdvägen mellan skolan och vårdnadshavarnas bostäder avgör rätten till skolskjuts. Behovet av skolskjuts prövas också från icke-vårdnadshavares adress om det handlar om ett varaktigt boende.

Val av grundskola

Elever i förskoleklass och årskurs 1–9 kan beviljas skolskjuts till annan vald skola. Detta under förutsättning att det inte blir dyrare för kommunen än om barnet gått i den skola som kommunen skulle ha placerat barnet och dit barnet hade haft rätt till skolskjuts.

Elev som flyttar inom kommunen i årskurs 9 får gå kvar i sin skola och kan beviljas skolskjuts.

Ny ansökan ska göras inför varje läsår och helst lämnas in senast 1 juni för att skolskjutsen ska fungera från första skoldagen efter sommaren.

Om du ansöker om skolskjuts nära eller efter skolstart är det en handläggningstid på minst 30 dagar innan ditt barn kan få rätt till skolskjuts. Detta på grund av många ansökningar.

För elev på grund- och gymnasiesärskola

Vårdnadshavare till elev behöver också anmäla och schemalägga när eleven får lämnas vid aktuell adress utan att vuxen tar emot.

  • Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker kan ditt barn ha rätt till skolskjuts, även om avståndet är kortare än det som anges i reglerna. Lämna din ansökan till rektor som ser till att den går till den som fattar beslut.
  • Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning kan du ha rätt till skolskjuts, kontakta rektor på skolan.

Har du problem med att skicka in ansökan?

Sidan publicerades