Elevresor, gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts, men har under vissa förutsättningar rätt till stöd till dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola. Stödet kan ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt hemkommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är hemkommunen inte skyldig att ge högre ersättning än den faktiska rese­kostnaden och högst vad som motsvarar en trettiondedel av prisbasbeloppet. Det är elevens hemkommun, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd som beslutar om stöd till dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola.

För att vara berättigad till stöd till dagliga elevresor gäller att

  • eleven studerar på heltid
  • avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst sex kilometer
  • eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
  • eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

Stödet kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Källa: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor och förordningen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1120)

Som ett alternativ till kostnaden för dagliga resor kan ett stöd till inackordering lämnas enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800).

För elever som studerar vid gymnasieskola finns inga särskilda skäl som enligt lagen ger rätt till stöd för elevresor. En elev som har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver speciella transporter till gymnasieskolan, kan ansöka om färdtjänst.

Busskort

Stödet till dagliga resor utgår i första hand i form av ett busskort.

Kontantersättning vid långt avstånd mellan bostad och närmaste hållplats

Stödet kan även utgå som en kombination av busskort och kontantersättning om avståndet till närmaste hållplats från folkbokföringsadressen är minst 4 kilometer och om eleven uppfyller ovanstående regler för dagliga resor. Från och med höstterminen 2024 kommer ersättningen betalas ut till det konto som ni har anmält hos CSN.

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Umeå kommun ombeds kontakta sin hemkommun för vidare information.

Kontantersättning för resor med färdtjänst till och från skolan

För elever som studerar i gymnasiet finns inga särskilda skäl som enligt lagen ger rätt till stöd för elevresor. En elev som har en varaktig funktionsvariation och därför behöver speciella transporter till gymnasieskolan, kan ansöka om färdtjänst.

Vid beviljad färdtjänst betalar utbildningsförvaltningen egenavgiftskostnaden för färdtjänstresor från hemmet till skolan upp till en trettiondedel av prisbasbeloppet per månad för gymnasieelever folkbokförda i Umeå kommun mot uppvisande av kvitto.

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Umeå kommun ombeds kontakta sin hemkommun för vidare information.

Inackorderingstillägg

Om du behöver ett tillfälligt boende närmare skolan på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokförings­adress och skolan kan du ansöka om inackorderingstillägg i stället för busskort. Du kan inte ha inackorderingstillägg och busskort eller annan kontantersättning samtidigt.

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Umeå kommun ombeds kontakta sin hemkommun för vidare information.

Sidan publicerades www.umea.se/elevresor