Skolskjuts, grundskolan

Om det är långt till den skola som ditt barn är skolplacerad på kan ni ha rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut.

För att ha rätt till skolskjuts måste eleven vara folkbokförd i Umeå kommun på den adress man önskar få skolskjuts från. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller skolbil.

Elever i årskurs 4–9 som går på den skola som kommunen har placerat eleven på beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om avståndsregler är uppfyllda. Detta gäller dock inte om man har växelvis boende, fritids eller har valt en annan skola.

Väntetid för resande elever kan inte helt undvikas, men målsättningen är att den inte ska överskrida en timme per dag. Den tid som eleven har från att hen kommer till skolan och lektionen börjar och från när skoldagen slutar till eleven åker hem räknas som väntetid.

Elever som väntar på skolskjuts i slutet av skoldagen ska ges möjlighet att vistas inomhus.

Läs mer om avståndsregler

När behöver du ansöka om skolskjuts

Du behöver ansöka om skolskjuts när ditt barn

  • går i förskoleklass och årskurs 1–3.
  • har fritidsplats och är på fritids oregelbundet.
  • bor växelvis hos sina vårdnadshavare.
  • har valt en annan skola än en kommunal närområdes skola.
  • flyttar, byter skola, avslutar fritidsplats eller annan förändring under pågående termin.

Ny ansökan ska göras inför varje läsår

För att skolskjuts ska kunna erbjudas från första skoldagen efter sommarlovet måste ansökan skickas in senast 1 maj. Inkommer din ansökan om skolskjuts mellan 2 maj – 15 september är handläggningstiden längre än normalt och skolskjuts från skolstart kan inte garanteras. Vårdnadshavare måste då själva lösa transporten fram till dess beslut är fattat.

Behöver du hjälp med ansökan, har frågor eller om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter, kontakta skolskjutshandläggare för ditt barns skola.

Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för men om elev, som har fritidsplats, inte är på fritids före och/eller efter skoldagen så har eleven rätt till skolskjuts.

Anmäl minst 14 dagar i förväg vilka dagar eleven inte är på fritids och behöver skolskjuts. Det gör du i e-tjänsten Ansök om skolskjuts.

Om du under pågående termin behöver ändra tidigare inskickat schema för fritids, kontakta din skolskjutshandläggare.

Om ert barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom Umeå kommun prövas behovet av skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser. Förutsättningen är att eleven bor växelvis ungefär lika mycket på båda adresserna enligt ett fast arrangemang och går i en skola där kommunen skulle ha placerat barnet.

Rätt till skolskjuts för elever med växelvis boende är beroende av om eleven bor på olika adresser i samma kommun eller i olika kommuner. När den ena bostaden ligger utanför hemkommunen (se folkbok­förings­kommunen 29 kap. 6 § skollagen) gäller rätten till kostnadsfri skolskjuts enbart till och från bostaden i hem­kommunen, vilket klargjordes av Högsta förvaltningsdomstolen 2014.

Färdvägen mellan skolan och vårdnadshavarnas bostäder inom kommunen avgör rätten till skolskjuts. Behovet av skolskjuts prövas också från icke-vårdnadshavares adress om det handlar om ett varaktigt boende och inom kommunens gränser.

Elever i förskoleklass och årskurs 1–9 kan beviljas skolskjuts till annan vald kommunal skola eller fristående skola.
Detta under förutsättning att det inte blir dyrare för kommunen än om barnet gått i den skola som kommunen skulle ha placerat barnet och dit barnet hade haft rätt till skolskjuts.

Elev som går i årskurs 9 och byter folkbokföringsadress inom kommunen under pågående läsår, och vill gå kvar på samma skola, kan fortsätta få skolskjuts tills årskurs 9 avslutas.

Ny ansökan om skolskjuts behöver göras när man byter adress.

Flytta eller byta adress

Om en elev flyttar och byter adress under pågående termin så måste vårdnadshavaren göra en ny ansökan om skolskjuts. Ansökan går att göra i förväg, då väljer man framtida adress som alternativ i ansökan.

Byta skola

Byter en elev skola under pågående termin måste vårdnadshavare skicka in en ny ansökan för skolskjuts. Elev som går i årskurs 9 och byter folkbokföringsadress inom kommunen, och vill gå kvar på samma skola under läsåret, kan då fortsätta få skolskjuts tills årskurs 9 avslutas. Ansökan om skolskjuts behöver göras.

Läs om avståndsregler som gäller för skolskjuts och vad som gäller vid val av annan grundskola här ovan.

  • Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker, även om avståndet är kortare än det som anges i reglerna.
  • Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning.
  • Om ditt barn av andra särskilda omständigheter har behov av skolskjuts.

Kontakta din rektor som hjälper dig att fylla i en ansökan om avsteg från skolskjutsreglementet.

Sidan publicerades