Avståndsregler

Avståndet till skolan

Regler för att få skolskjuts är att eleven:

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst tre kilometer till den skola som kommunen reserverat,
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till den skola kommunen reserverat.

Reserverade skolor för elever med skolskjuts

Avståndet till hållplats

Elever som har långt till hållplatsen där bussen stannar har rätt till anslutningsbil om:

  • elev i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har en kilometer till hållplats,
  • elev i årskurs 4–6 och har två kilometer till hållplats,
  • elev i årskurs 7–9 och har tre kilometer till hållplats.

Resor i samband med praktik

Elev som har sin praktikplats längre än tre kilometer från bostaden har rätt till fri bussresa mellan bostaden och praktikplatsen. Läs mer och ansök om busskort.

Ansvar för barns säkerhet

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för vars och ens ansvar.

Vägen mellan bostaden och hållplatsen

Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på hållplatsen för skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.

Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och hållplatsen ska lösas i första hand i samråd mellan skola och vårdnadshavare.

Under transporten och vid skolan

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för föraren att lämna eller hämta elever på andra ställen än de som finns angivna i skolskjutsplanen. Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att tillsyn och ordningsregler efterföljs. Detsamma gäller efter skoldagens slut.

Sidan publicerades