Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass. Det gäller även för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Meningen med undervisning är att bevara samt utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad mål­uppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.

Modersmålsundervisning erbjuds elever som går i förskoleklass till gymnasiet i kommunala skolor och i fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun. Undervisning bedrivs antingen som när- eller fjärrundervisning.

Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grund­läggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Modersmålsundervisning kan ges som elevens val, skolans val alternativt efter ordinarie undervisning.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebära att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns regler för skolresor.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Elever som ska påbörja eller går på gymnasiet har rätt att ansöka till kurser i ämnet modersmål. Kurser som erbjuds är modersmål 1, modersmål 2 och aktiv tvåspråkighet. Samtliga kurser omfattar vardera 100 poäng.

Eleven ansöker om modersmålsundervisning.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen:

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Elever på något av Introduktionsprogrammen som inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9 har möjlighet att ansöka om modersmål motsvarande årskurs 9.

Modersmålsundervisningen startar om det finns en lämplig lärare och fem elever som beviljats undervisning.

För elever som ansöker om modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken startar undervisningen oavsett om det finns fem elever eller inte.

Ansökningsperiod

Grundskolan

Ansökan öppnar 15 februari. Sista datum för ansökan är 30 april.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

Gymnasiet

Ansökan öppnar 1 mars 2022.

Elever som i dag läser modersmål och vill ansöka till ytterligare kurs läsåret 2022/2023 har ansökningsperiod mellan 1 mars och 31 maj.

För nyansökningar till Modersmål 1 och Modersmål 9 är ansökningsperioden 1 mars till 10 september. Sena ansökningar för elever som inte har möjlighet att ansöka under ordinarie ansökningsperiod är möjlig fram till 30 september. Vi kan dock inte garantera undervisning för elever som söker efter den 10 september.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

Elever som flyttar in under pågående läsår och vill läsa modersmål årskurs 9 på språkindtroduktion kan kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Uppsägning av modersmål

Om eleven slutar i modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras via en blankett. Vid uppsägning av modersmåls­undervisning ansvarar du som är vårdnadshavare för att fylla i blanketten. Om en gymnasieelev säger upp modersmåls­undervisningen ansvarar eleven själv för uppsägningen.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

För frågor om prövning, kontakta

Rochelle Waghorn
enhetschef Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Kontakt

Grundskolan

Kristiina Burman
chef Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Veronica Sjödin
koordinator Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Gymnasiet

Rochelle Waghorn
enhetschef Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Sidan publicerades