Regler och ansvar

Ansvar för barns säkerhet

Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för elevens väg till och från skolan och att barnet får kunskap om ordningsregler/trafikregler. Följ gärna med ditt barn på turen några gånger för att prata om trafiksäkerhet, var man ska stå vid vägen eller hållplatsen, om bussbyte och annat som rör trafiksäkerheten. Detta är således inte skolans ansvar.
I bussen eller skolbilen är det entreprenören som ansvarar för säkerheten.

Vägen mellan bostad och hållplatsen

Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller till skolskjutsen, liksom på hållplatsen för skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.

Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och hållplatsen ska lösas i första hand i samråd mellan skola och vårdnadshavare.

Under transporten och vid skolan

Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för föraren att lämna eller hämta elever på andra ställen.
Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att tillsyn och ordningsregler efterföljs. Detsamma gäller efter skoldagens slut, det vill säga till det att eleven påbörjar resan hemåt med skolbuss eller skolbil.

Inställd skolskjuts

Vid inställd skolskjuts efter skoldagens slut är det vårdnadshavares ansvar att ordna skjuts för eleven. Rektor ansvarar för att personal finns kvar på skolan till dess alla elever har hämtats.

Skolan informerar vårdnadshavare om det uppstår förseningar eller inställda skolskjutstransporter samt vid beslut att hålla skolan öppet längre. Om turer inte fungerar enligt den planerade resan på grund av trafikstörning, och elever därför inte kan lämnas vid ordinarie hållplats, stannar eleven kvar på skolan tills vårdnadshavare kan ordna skjuts hem. Skolan meddelar i dessa fall vårdnadshavare via lärplattformen Unikum, friståendeskolor får information via sin skola.

Avboka skolskjuts

Tiderna för hämtning och lämning med skolbil är fasta. Vårdnadshavare är skyldig att avboka elevens skolbil vid all frånvaro. Så avbokar du taxi.

Om eleven ska besöka sjukvård eller exempelvis göra tandläkarbesök ansvarar vårdnadshavaren för transporten.

Avbokning flera fasta dagar i rad

Vid avbokning av flera fasta dagar i rad eller större schemaändringar så ska vårdnadshavare alltid kontakta sin skolskjutshandläggare. Schemaändringen skall meddelas minst 10 dagar i förväg.

Gäller avbokningen sjukdom eller annan frånvaro med kort varsel så ska vårdnadshavare själva avboka även om detta gäller flera dagar framöver.

Så avbokar du taxi.

Kontakta skolskjutshandläggare.

Sidan publicerades