Brandposter

Brandposter byggdes förr i privata och kommersiella fastigheter för att användas av brandförsvaret vid brandsläckning. I dag används de allt mer sällan, eftersom andra släckningsmetoder utvecklats som är effektivare.

Egenkontroll av brandposter

Fastighetsägare med en brandpost i sin fastighet har ansvar att se till att brandposterna inte läcker vatten, utsätts för kyla eller skadas. Tillsyn är viktigt för upptäcka skador i tid och för att undvika dyra försäkringsärenden. Om vatten­läckage inte upptäcks i tid kan det uppstå allvarliga vattenskador i fastigheten.

Vid egenkontrollen ska du titta på om

  • det droppar vatten från brandposten
  • det är lägre än fem plusgrader där brandposten finns
  • rörledningen ser dålig ut, till exempel om det finns rost, oxidering eller sprickor på röret till brandposten.

Om någon av punkterna ovan stämmer in på din brandpost ska du kontakta brandförsvaret för en kontroll.

Bygg inte in ledningen

Det förekommer ibland att fastighetsägare bygger in ledningen till brandposten, vilket ökar risken för att ledningen fryser sönder. Det medför även att egenkontroll eller inspektion försvåras eller inte kan genomföras. Se därför till att inte bygga in ledningen i väggen eller en låda.

Om det uppstår vattenläckage

Brandförsvaret inspekterar den eventuella skadan i ett första skede, sedan är det försäkringsbolagen som utreder vem som är skyldig till skadan. Umeå kommun har en ansvarsförsäkring och utreder alla ansvarsskador, därefter fattas beslut om skadan ska ersättas eller inte.

Avslägsna en brandpost

I vissa fall går det att sanera bort väggbrandposten. Kontakta brandförsvaret för mer information.

Vattenkiosker

Vakin och brandförsvaret strävar efter att plombera brandposter i Umeå kommun och i stället bygga vattenkiosker för uttag av vatten. I vattenkiosken finns vattenmätare, återströmningsskydd som skyddar det kommunala vattnet mot förorenat vatten, samt dränerings­anordning som förhindrar frysning. För att uttag ska kunna ske, behöver du en kodad nyckel som administreras av Vakin.

Vattenkiosken är knuten till en internetsida som känner igen användaren och registrerar uttappad mängd. Varje användare kan logga in på sin sida och där få överblick över sina vattenuttag.

Brandposter i butiker och offentliga lokaler

Observera att du inte ska kontakta brandförsvaret om brandposter inomhus i butiker och offentliga lokaler, till exempel brandpostskåp med slangrullar. Då ska du i stället kontakta fastighetsägaren.

Sidan publicerades www.umea.se/brandpost