Åtgärdsprogram mot buller

I Umeås åtgärdsprogram mot buller beskrivs kommunens systematiska arbete med omgivningsbuller, vilket enligt förordningen om omgivningsbuller omfattar buller från vägar, järnvägar, flygplatser och viss industriell verksamhet.

Åtgärder som syftar till bättre ljudmiljö för boende- och skolmiljöer samt parker och rekreationsområden prioriteras. Åtgärderna är sådana som kommunen har möjlighet och rätt att vidta.

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor. Omgivningsbuller ger sällan hörselskada men kan leda till en rad andra besvär och försämrad livskvalitet såsom allmän störning, försämrad talförståelse, nedsatt inlärning och prestation, sömnstörningar och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

För att skapa en attraktiv och hälsosam stad är det viktigt att arbeta med bullerfrågor.

Åtgärder som planeras till 2023 är bland annat

  • förbättring av ljudnivåerna vid förskolor och skolor
  • bidrag till fastighetsägare för fönsteråtgärder
  • bullerskydd, att åtgärda platser som är lämpliga för skärmar och vallar
  • att tillgängliggöra och förbättra ljudmiljö i parker, torg och rekreationsområden
  • utredning om eventuella bulleråtgärder på broar
  • ljudkrav vid upphandling
  • tystare kollektivtrafik och fordon
  • utredning om ny bullerskärmande bebyggelse.
Sidan publicerades