Bullerberäkningar

Bullerkartor för år 2016

Kartläggning av omgivningsbuller från väg, tåg, flyg och industri i Umeå kommun. Redovisade bullernivåer är beräknade utifrån trafikår 2015–2016.

Kartläggningen lägger grunden för åtgärdsprogram

Vart femte år genomför Umeå kommun en kartläggning av bullersituationen som visar bullernivåer från väg-, tåg- och flygtrafik i kommunen. Kartläggning har skett för bullersituationen 2011 och 2016.  

Enligt EU direktivet (2002/49/EG) och förordningen om omgivningsbuller, ska kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga bullersituationen i kommunen.

Bullerkartan visar den beräknade situationen för omgivningsbuller år 2016. Kommunala och statliga bullerskydd som bullervallar och bullerplank har tagits med i beräkningarna. Enskilda fastigheters bullerplank eller murar inte är med i beräkningen. Detta gör att den enskilda fastigheten kan ha en lägre bullernivå än den som visas i kartan. Umeå kommun har även kartlagt buller från andra bullrande verksamheter som exempelvis industri, täkter och skjutbanor.

Sidan publicerades