Namngivning och adressättning

Ortnamn skyddas enligt kulturminneslagen. Med ortnamn avser vi i denna information exempelvis namn på gator, kvarter, parker och skolor. I Umeå kommun har Lantmäteri en del av ansvaret för ortnamnsverksamheten. Lantmäteri tar fram förslag till nya namn och ansvarar för namn- och adressregister.

Namnberedning och beslut

Beslutanderätten beträffande namngivning ligger hos kommunfullmäktige som dock har delegerat beslut angående namngivning av gator, vägar, parker och kvarter samt institutioner och anläggningar till byggnadsnämnden. Namngivning av institutioner, exempelvis förskolor är delegerat till tjänsteperson inom Lantmäteri.

Namngivningen omfattar stadsdelar, bebyggelseområden, gator/vägar, torg, parker, kvarter och skolor och andra institutioner med mera. Tillskapandet av namn blir oftast aktuellt i samband med att nya detaljplaner tas fram. Vägar på landsbygden i Umeå namnsätts endast i den mån det behövs för att åstadkomma belägenhetsadresser. Kvartersnamn sätts endast om detta är påkallat ur fastighetsbildningssynpunkt. Det gäller i områden där kvartersnamn används i fastighetsbeteckningen.

Kategorinamn

Kategorinamn används i stor omfattning i Umeå, vilket får anses naturligt i en expanderande stad. De är ofta en nödvändighet eftersom det i exploateringsområden gäller att få fram tillräckligt många namn för att täcka behovet. Exempel på detta är Mariehem där namnsättaren utgått från ett fågelperspektiv, kvarteret Trandansen och Rödhakevägen är exempel på detta.

Vid namnsättning utgår vi från kriterier. Namnen ska

  • vara unika
  • vara lätta att skriva och uppfatta
  • vara korrekta ur språklig synpunkt
  • inte vara löjliga eller frånstötande
  • inte återge namn på levande personer
  • gärna vara namn med tradition
  • vara namn som om möjligt ger koppling till platsen.

Adressättning

Nära kopplat till gatunamngivning är adressättning. Gatunamngivningen är en viktig grund för detta och behovet av adresser blir därmed den kanske viktigaste anledningen till gatunamngivningen och kravet på unika gatunamn. I de områden där gatunamnsadressering används får fastigheten i första hand ett ledigt gatunummer, finns inte detta, så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer, exempelvis Storgatan 151B.

Adresser på landsbygden

På landsbygden och i de flesta byar inom Umeå kommun tillämpas något som vi kallar landsbygdsadressering. Belägenhetsadressen utgår därmed från bynamnet, exempelvis Hössjö 765.

Ansökan om adress

Ansökan om adress inom Umeå kommun ställs till Lantmäteri, se mejl och telefonnummer under Kontakt.

Hitta rätt!

Adresserna är lokaliserande och utgör grunden för postens adresser. En bra adressättning är viktig för att utryckningsfordon som brandkår, ambulans och polis snabbt skall hitta fram till en adress. Även i offentlig förvaltning är ortnamn/adresser av betydelse vid planering, exploatering och förvaltning. Att hjälpen från hemtjänsten eller taxi skall nå fram är andra exempel där adressen spelar en viktig roll.

Sidan publicerades