Regler för bidrag till elsanering av bostäder

Kommunen har beslutat att efter prövning ge bidrag till elsanering av bostäder. Det gäller för dem som besväras av elöverkänslighet. Bidraget omfattas inte av reglerna i bostadsanpassningslagen och besluten kan därför inte överklagas i sak, utan länsrätten kan bara pröva ett överklagande enligt reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen.

Nedanstående regler ska gälla vid ansökan och prövning enligt beslut i kommunfullmäktige.

Ansökan

 • Bidrag betalas bara till åtgärder som berör enskild persons permanentbostad.
 • Bidrag ska sökas innan åtgärderna vidtas. Efter en bedömning kan bidrag utgå även för åtgärder utförda under det år som föregick ansökan.
 • Ansökan ska vara bifogad med intyg från läkare som visar på att den sökande genomgått läkarundersökning enligt socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1998:3 (M)
 • Till ansökan ska ett protokoll av mätningar i bostaden bifogas. Protokollet ska vara gjord av en av kommunens godkända firmor. En tid innan mätning sker ska den sökande själv "sanera" bostaden genom att ta bort eller flytta all elektronisk apparatur som kan ge störningar, till exempel klockradio, mikrovågsugn eller dylikt.
 • Ett åtgärdsförslag ska ha upprättats av sökanden.
 • Har åtgärder vidtagits på arbetsplatsen ska intyg från arbetsgivaren bifogas.

Behandling av ansökan

 • Kommunen granskar ansökan och åtgärdsförslag.
 • Kommunen har rätt att göra egna mätningar.
 • Kommunen ska godkänna åtgärdsförslag innan åtgärderna vidtas.
 • Kommunen har också rätt att som förutsättning för att ge bidrag kräva att åtgärder vidtas på sökandens arbetsplats innan eller samtidigt som sanering av bostaden.
 • Kommunen ska granska offerter som sökanden tagit in på kostnaden för att få åtgärderna utförda, kommunen har då rätt att uppmana sökanden att lämna in ytterligare offerter.

Bidraget

 • Bidraget utgår bara till bostadens fasta funktioner.
 • Bidrag utgår inte för åtgärdande av felaktiga installationer eller utbyte av utslitna detaljer.
 • Bidrag utbetalas mot uppvisande av faktura från momsredovisningspliktiga företag.
 • Bidrag utgår för mätning och upprättande av åtgärdsförslag med den faktiska kostnaden, efter en skälighets­bedömning.
 • Bidrag utbetalas för 75 procent av kostnaden för åtgärderna, dock maximalt 50 000 kronor. Vid beräkning av maxbeloppet inkluderas mätkostnader enligt ovan. Från och med 2017 är maxbeloppet 30 000 kronor.

Övrigt

Den som beviljas bidrag förbinder sig att delta i kommunens uppföljning av åtgärderna. Om sökanden flyttar prövas den nya bostaden som ett nytt ärende.

Att kommunen godkänner ett åtgärdsförslag innebär inte att kommunen kan garantera att åtgärden får önskat resultat.

Exempel på bidragsgrundande åtgärder

Byte till

 • skärmade kablar, uttag, strömställare, anslutningsledningar till spis, kyl och frys, fasta armaturer, el-centra
 • glödljusarmatur från lysrörsarmatur.

Installation av

 • nätfrånkopplare som innebär att man kan slå av all el som inte behövs
 • ingående vatten-, avlopp- och värmerör skarvas med plastledning
 • allpoliga brytare
 • potentialisering.

Tillkommande åtgärder

 • Måla väggar, tak och golv med ledande färg
 • Tapetsering av väggar med aluminiumtapeter
 • Installation av gasolspis med ledningar
 • Elmiljötransformator

Exempel på åtgärder som är inte bidragsberättigade

 • Byte av värmesystem
 • Byte av hushållsapparatur undantaget spis (se ovan)
 • Bidrag utgår inte till åtgärder som sökanden med enkelhet och större kostnad kan utföra på egen hand. Exempelvis byte av lösa inventarier.
Sidan publicerades