Höjder

Byggnadshöjd

ed byggnadshöjd menas generellt avståndet från markens medelnivå runt byggnaden (medelmarknivå) till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

Vid större takkupor räknas byggnadshöjden från där 45-graders planet berör takkupan och skär fasadplanet.

Kan vara så att det i detaljplanen är angivet att byggnadshöjden inte får vara xx.xx meter över en viss plushöjd, vanligtvis nollplanet.

Rumshöjd

Rumshöjd räknas från golvet till undersidan av ovanliggande bjälklag eller innertak.

Installationer eller andra byggnadsdelar låga byggnadsdelar kan påverka rumshöjden, detta beror på omfattningen och placeringen i rummet.

Nockhöjd

Med nockhöjd menas generellt avståndet från markens medelnivå runt byggnaden (medelmarknivå) till byggnadens nock (takkonstruktionens högsta punkt).

Kan vara så att det i detaljplanen är angivet att nockhöjden inte får vara xx.xx meter över en viss plushöjd, vanligtvis nollplanet.

Totalhöjd

Med totalhöjd menas generellt avståndet från markens medelnivå runt byggnaden (medelmarknivå) till byggnadens högsta punkt.

Kan vara så att det i detaljplanen är angivet att totalhöjden inte får vara xx.xx meter över en viss plushöjd, vanligtvis nollplanet.

Taksäkerhetsanordningar, skorstenar, ventilationshuvar, master och liknande räknas in i totalhöjden.

Sockelhöjd

Är generellt den plushöjd där huset fasadbeklädnad möter husets grundsockel.

För platta på mark motsvarar detta i princip överkant på betongplattan. För andra grundkonstruktioner är det svårare att beskriva vad detta motsvarar.

Föreslagen sockelhöjd ska anges på situationsplanen så att byggnadens höjd på tomten kan bedömas i bygglovet utifrån

  • Befintliga marknivåer
  • Föreslagna marknivåer
  • Angränsande tomters marknivåer och byggnaders sockelhöjder
  • Gatuhöjder och eventuella trottoarer
  • Nivåer för anslutning av vatten och avlopp

Den sockelhöjd som du föreslår i ansökan ska anpassas utifrån ovanstående förutsättningar så att ditt hus är anpassat till området.

Tänk även på att du inom din egen tomt ska kunna ta om hand om regn- och smältvatten och inte får leda över detta till andra tomter, gator, parker och liknande. Dessutom viktigt att du får en bra lutning från ditt hus så att du inte får fuktskador.

Sidan publicerades