Gränsutvisning

Lantmäteriavdelningen utför gränsutvisning som ett mätningstekniskt uppdrag. Då utreds fastighetsgränser och de markeras med träläkt/stakkäppar på marken. Det finns fall då gränsutvisning inte kan utföras, till exempel då det efter utredning fortfarande är osäkert var fastighetsgränsen går.

Markeringen med träläkt/stakkäppar är inte juridiskt bindande. För en mer precis och bestående markering krävs fastighetsbestämning genom ett förrättningsärende, kontakta då Kommunala lantmäterimyndigheten.

För mätningstekniska uppdrag tillämpas timtaxa. Lägsta debiterbar tid är 2 timmar. Moms tillkommer.

Sidan publicerades