Stäng

Utstakning, husutsättning och lägeskontroll

Utstakning, finutstakning eller husutsättning, som det också kallas, betyder att byggnaden markeras ut på den plats där den planeras att byggas. Utstakningen är den del av bygglovsprocessen som sker innan själva byggarbetet påbörjas.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge är att betrakta som en olovlig åtgärd och kan innebära ett ingripande enligt plan- och bygglagen, till exempel byggsanktionsavgift. Det kan också innebära höga kostnader att rätta till den felaktiga placeringen.

För de byggärenden där finutstakning krävs, utförs utstakningen av Byggnadsnämnden genom avdelningen Lantmäteri eller av extern aktör som uppfyller vissa ställda krav (läs mer om det på sidan Utstakning i egen regi).

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 § PBL, ska nämnden eller den externa aktören låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge.

Finutstakning

Sökande/byggherren tillhandahåller profilvirke och ska vara närvarande vid utstakningen. Det rekommenderas att det görs en markavtäckning där byggnaden ska stå, innan finutstakningen påbörjas.

Finutstakning utförs med millimeterprecision utifrån den situationsplan som är beviljad med bygglovet. Ingen annan handling gäller. Inga ändringar i den beviljade situationsplanen får göras på plats. Vid utstakningen är det byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som märks ut.

1–4 hörn markeras, enligt överenskommelse vid bokningen.

Mängden material som behövs beror på antal profiler, underlag, markhöjd och profilernas avstånd från fasadliv. Till att markera en sida/linje, behövs 4 stolpar/pålar, cirka 45x45x1000 millimeter, samt 2 stycken profilbrädor, cirka 25x75x1500 millimeter.

Skicka mail till oss om du har funderingar. Kontaktuppgift finns längst ner på sidan.

Illustration utstakning av ett hörn

Illustration av utstakning av ett hörn

Priser finutstakning

Avgiften består av en grundavgift på 2 644 kr, samt en avgift 3 819 kr per byggnad, enligt Taxa för Byggnadsnämndens verksamheter 2024, tabell A17. Moms tillkommer.

 

Grovutstakning

Önskas en grovutstakning innan markarbete och finutstakning påbörjas, så går det att beställa hos avdelning Lantmäteri. Grovutstakningen utförs med lägre precision och markeras med stakkäppar.

Pris för grovutstakning

Timdebitering 1 175 kr, enligt Taxa för Byggnadsnämndens verksamheter 2024. Minst 2 timmar debiteras.

 

Lägeskontroll

I vissa särskilda fall kan Byggnadsnämnden begära att en lägeskontroll ska utföras. Det innebär att en redan uppförd byggnad mäts in. Lägeskontroll beställs hos avdelning Lantmäteri, genom formuläret nedan.

Priser för lägeskontroll

5 288 kr, enligt Taxa för Byggnadsnämndens verksamheter 2024, tabell A17. Moms tillkommer ej.


Boka tid för utstakning eller lägeskontroll

Bokning av utstakning bör göras med två veckors framförhållning. Vid bokning behövs faktureringsuppgifter.

Fyll i följande formulär. Vi ringer upp dig inom 1–3 arbetsdagar för att bestämma tid för uppdraget.

Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärdKontaktuppgifter
Kontaktuppgifter


BN-20åå/xxxxxTill exempel tidpunkt du vill bli uppringd.

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla din förfrågan. Vi använder inskickade uppgifter för att söka fram gällande ärende och för att kunna kontakta dig. Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgiftsansvarig är byggnadsnämnden.

Du kan läsa hur dina uppgifter behandlas, till exempel laglig grund för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och vilka rättigheter du har på: www.umea.se/gdpr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Taxa för byggnadsnämndens verksammheter hittar du på sidan för avgifter och taxor.

Sidan publicerades www.umea.se/husutsattning