Vindkraftverk till havs

Vindkraftspark planeras i Kvarken

En havsbaserad vindkraftspark med 150 kraftverk som är upp till 370 meter höga, planeras i Finlands ekonomiska zon, tre mil öster om Holmön. Umeå kommun ställer sig positivt till planerna bland annat förutsatt att miljöhänsyn tas till fåglar och fladdermöss som flyttar över Bottenviken.

– Utveckling av havsbaserad vindkraft är förstås något som vi i grunden vill stödja, eftersom det bidrar till en omställning mot en hållbar energiproduktion. Det viktiga är att ta hänsyn till det djurliv som finns i området, fladdermöss och fåglar, som vi vet är känsliga för vindkraft. Andra viktiga hänsynstaganden gäller sjöfartslederna och inte minst visionen om en kommande fast förbindelse mellan Umeå och Vasa, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Det finländska miljöministeriet har underrättat svenska myndigheter om planerna på en havsbaserad vindkraftspark med namnet Laine i Finlands ekonomiska zon, cirka 35 kilometer väster om Jakobstad, Finland.

Parkens planerade område är cirka 450 kvadratkilometer stort och djupförhållandena i området varierar från 18 till 70 meter. Projektområdet överlappar med ett annat vindkraftsprojekt kallat Reimari som har något färre men något högre kraftverk. Det ligger som närmast 5 kilometer från gränsen till Sveriges ekonomiska zon. Båda parkerna kommer inte att uppföras om något av dem får tillstånd.

Projektets alternativ VE1 omfattar 150 vindkraftverk med maximal höjd om 270–370 meter med en effekt på verken mellan 15–25 megawatt. Parken planeras ha en årsproduktion om 11 terrawattimmar. I projektet undersöks dessutom möjligheten att producera väte med tillhörande vätgasledningar från projektområdet till fastlandet i Finland.

Umeå kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på projektet. I svaret skriver Umeå kommun att havsbaserade vindkraftverk kan ha stora negativa effekter för både fåglar och fladdermöss som flyttar över Bottniska viken, därför behöver detta utredas i en miljökonsekvensbeskrivning, samt även följas upp. Detta kan med fördel göras i samverkan mellan Sverige och Finland.

Det förutsätts att svenska Naturvårdverket, genom Sjöfartsverket och Havs-och vattenmyndigheten, säkerställer att projektet inte påverkar intressen i Havsplanen för Bottniska viken negativt, särskilt de sjöfartsleder som finns i närheten av området.

Sidan publicerades