Vipan 21 och 25

Bostäder, kontor och verksamheter

Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, kontor och centrumstärkande verksamheter.

Diarienummer BN-2014/01378

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2014-10-22.

Beslut om att avgränsa plan­området till att omfatta Vipan 21 och 25 togs av byggnads­nämnden 2017-01-18. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning - Aktuellt skede

Behovsbedömningen är anslagen till och med 2017-02-20.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.Text

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades