Kåddis 3:1 och 3:3

Industri med mera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ett industriområde som gestaltas som en viktig entré till Umeå samt möjliggöra en förlängning av Lagervägen och Handelsvägen.

Syftet är också att säkerställa den gröna korridorens funktion som ingår i den övergripande grönstrukturen som ska innehålla både ekologiska och sociala värden.

Vidare är syftet att det skogdominerade området vid Brännlandsberget beaktas så att den behåller sin funktion som när-rekreationsområde för Kåddis och Baggböle.

Diarienummer BN-2020/00031

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2020-03-18. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömnings­förordningen (2017:966).

Anslagen från 2020-10-27 till 2020-11-18

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades