Brage 8

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter, att bidra positivt till stadsbilden i centrum, samt att säkerställa att den dagvattenkulvert som finns under mark inom fastigheten kan förlängas och fortsätter att vara tillgänglig för VA-huvudman.

Diarienummer BN-2015/00307

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2015-06-17.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2016-10-13 – 2016-11-03.

Handlingar

Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-14 att fortsätta plan­läggning av fastigheten Brage 7, numera Brage 8.

Protokollsutdrag

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade 2021-04-21 att slopa kravet på 100 publika parkeringsplatser under kvarteret Brage.

Protokollsutdrag

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2024-02-20 till 2024-03-12

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/brage8