Gökungen 4 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom södra delen av området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. I norra delen är det preliminära syftet att skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt utveckling av befintlig industriverksamhet. Syftet är även att säkerställa en god dagvattenhantering samt ta hänsyn till kulturhistoriska lämningar som påträffats i planområdets nordvästra del.

Planområdet innefattar fastigheterna Gökungen 4, Gökungen 2, del av Gökungen 1, del av Nydala 1:51 och del av Stadsliden 2:4.

Detaljplan för Nydala 1:51 och del av Stadsliden 2:4 m.fl. (BN-2021/01805) handläggs i det här ärendet.

Diarienummer BN-2018/02289

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-02-13 för fastigheten Gökungen 2 och 2021-12-16 för övriga fastigheter.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-05-26 till 2023-06-16

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/gokungen4