Flyttfågeln 1

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder.

Syftet är också att säkerställa en god gestaltning som berikar områdets homogena karaktär och harmoniserar med omkringliggande bebyggelse.

Detaljplanen är just nu vilande på sökandes begäran.

Diarienummer BN-2017/1673

Beslut om att inleds planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-11-15.

Protokollsutdrag

Behovsbedömning - Aktuellt skede

Behovsbedömningen är anslagen 2018-01-12 - 2018-02-03.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades