Singeln 1 – planprogram

En planläggning av aktuell fastighet bör föregås av ett planprogram för att se över gatu- och grönstruktur, trafiksystem, tillgänglighet, samnyttjande med mera, i området för att ligga till grund för en successiv omvandling och mot en mer stadsmässig karaktär.

Diarienummer BN-2020/01940

Beslut om uppdrag – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade 2020-09-15 om att ge Detaljplanering i uppdrag att utreda omfattningen av ett planprogram för hela handelsområdet och därefter återkoppla till byggnadsnämnden för nytt eventuellt beslut om att inleda ett sådant program.

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning xxx-xx-xx.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/singeln1