Ersboda 2:1 med flera

Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter. Planen omfattar fastigheterna Ersboda 2:1, Pinnen och Struten 1.

Diarienummer BN-2017/02380

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2018-02-14.

Protokollsutdrag

Behovsbesdömning – Aktuellt skede

Behovsbedömning är anslagen 2018-05-30 – 2018-06-21.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/ersboda21