Verkstaden 18-19

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter i kvartersstruktur. Inom planområdet kommer det även finnas behov av förskoleverksamhet.

Syftet är också att skapa förutsättningar för offentliga rum och parker som gestaltas med stadsmässighet i närhet till kollektivtrafik. Utöver att utgöra sociala mötesplatser kan parkerna fördröja och omhänderta dagvatten.

Diarienummer BN-2019/02027

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-12-11.

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2023-03-15 om att medge delning av detaljplanearbetet för Verkstaden 18–19 och Småröjningen 1 i två separata ärenden.

Handläggning av detaljplan inom Verkstaden 18-19 fortsätter i aktuellt ärende BN-2019/02027. Handläggning av detaljplan inom Småröjningen 1 fortsätter i ärende BN-2023/00493.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-05-23 till 2023-06-13

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är på samråd från 2023-11-16 till 2023-12-08.

Samrådsmöte torsdag 30 november

Torsdag 30 november klockan 17-19, i matsalen på Hagaskolan, kommer det att hållas ett allmänt samrådsmöte för detaljplanen. Representanter från fastighetsbolaget Bonava, som planerar att utveckla delar av området, och kommunens planavdelning kommer att vara tillgängliga för frågor och diskussion om planen och områdets utveckling.  

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/verkstaden18