Sofiehem 3:1 med flera – planprogram

Planprogrammet har initierats på grund av ett behov av att hantera ett antal frågor i ett större perspektiv än i de enskilda detaljplanerna, exempelvis dagvatten, grönstruktur, bebyggelsestruktur och strukturella samband för rörelse och vistelse. Planprogrammet ska även utreda förutsättningar för att minska barriäreffekten av Ålidbacken och ett bättre nyttjande av impedimentytor i anslutning till vägen.

Kända planeringsförutsättningar

Planprogramsområdet är beläget cirka tre kilometer från Umeå centrum och består i dag i huvudsak av väg­infrastruktur, grönområden och parkeringsytor. Inom planområdet norr om Ålidbacken finns i dag tre byggnader innehållandes en vårdcentral, en ambulansstation och Östra paviljongen som i första hand innehåller skrivsalar som tillhör universitetet men även inhyser vissa andra verksamheter.

Diarienummer BN-2021/02462


Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-11-17.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

 

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-02-22 till 2023-03-15

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/sofiehem31