Stadsliden 6:6 – SLU

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, byggnader för universitetets behov, företag, service och bostäder.

Detaljplanen innebär ny bebyggelse inom campusområdet där bebyggelsen planeras att utgöra Campus norra entré. Planområdet är beläget i anslutning till Sveriges lantbruksuniversitet och omfattar cirka 1 hektar mark.

Planarbetet är vilande.

Diarienummer BN-2022/01972

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2016-08-24.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-10-04. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Delning av detaljplan - Aktuellt skede

Byggnadsnämnden har beslutat om att dela upp planeområdet för detaljplan för Lilljansberget (BN-2016/01581) i tre olika planärenden 2022-09-21. Området planläggs nu i BN-2016/01581 (Campus), BN-2022/01971 (Lilljansberget) och detta ärende (BN-2022/01972).

Protokollsutdrag

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/stadsliden66slu